SFS 1989:30

890030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 19 janu ari 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om ärvdabalken ^

dels att 24 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 18 kap . 7 § och 20 kap.

11 § av följande lydelse.

SFS 1989:30

Utkom från tryck et

den 21 feb ruari 1989

18 kap.
7 § Om det i et t dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som jord­

bruksfastighet, skall boet ha avvecklat fastighetsinnehavet senast fyra å r

efter utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade. Har dödsboet
förvärvat sådan egendom därefter, skall avvecklingen ske snarast möjligt.

Tillsyn över att avveckling sker utövas av den myndighet som regering­

en bestämmer. Om avvecklingen inte har skett inom föreskriven tid, får

tillsynsmyndigheten vid vite förelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.

Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande får �verklagas till kamm ar­

rätten.

Den tingsrätt som har registrerat bouppteckningen efter den döde får på

ansökan av dödsboet medge anstånd med avvecklingen, om det finns

särskilda skäl. Anstånd meddelas för viss tid och får förenas med villkor.

Medges anstånd, skall tingsrätten underrätta tillsynsmyndigheten om det­

ta.

20 kap.

11 § Om det i den dödes tillgångar in går fast egendom som är taxerad
som jordbruksfastighet, skall rätten underrätta den tillsynsmyndighet som
avses i 18 kap. 7 § andra stycket om dödsfallet.

24 kap.

1 § Om ett dödsbo förvaltas av delägarna gemensamt och de har kommit

överens om att leva samman i oskiftat bo, gäller i fråga om förvaltningen

av boet och rätten att företräda boet vad som sägs i 18 kap. 1 § , om inte
annat har avtalats. Också bestämmelserna i 3, 4, 6 och 7 §§ samma kapitel
skall tillämpas.

1 fråga om rätten för enskilda delägare att väcka och föra talan som

parter i eget namn men för boets räkning gäller vad som sägs i 18 kap.

1 a §, om inte ann at avtalats mellan delägarna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Om det i döds boet efter någon som har avlidit före ikraftträdandet

ingår fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet, gäller i stället

' Prop. 1988/89:9, LUI2, rskr. 60.

Balken omtryckt 1981:359.

51

¬

background image

,

-

j . 't

⬢ v.

Ai ,

...

SFS 1989:30 för

vad som sägs i 18 kap. 7 § första stycket första meningen att boet skall

ha avvecklat fastighetsinnehavet senast den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.