SFS 1990:1385

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1990:1385
901385.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1385

om ändring i ärvdabalken;

utkom från trycket

den 28 d ecember 1990

Utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 kap. 7 § och 20 kap. 11 §

ärvdabalken^ och övergångsbestämmelserna till lagen (1989:30) om änd­

ring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

18 kap.

7

Om det i ett dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som lant­

bruksenhet, skall boet ha avvecklat fastighetsinnehavet senast fyra år efter
utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade. Har dödsboet förvär­
vat sådan egendom därefter, skall avvecklingen ske snarast möjligt.

Tillsyn över att avveckling sker utövas av den myndighet som regering­

en bestämm er. Om avvecklingen inte har skett inom föreskriven tid, får

tillsynsmyndigheten vid vite förelägga dödsboet a tt fullgöra sin skyldighet.

' Prop. 1990/91:47. SkU6. rskr. 80.

'Balken omtryckt 1981:359.

' Senaste lydelse 1989:30.

2523

¬

background image

SFS 1990:1385

Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande får överklagas till kammar­

rätten.

Den tingsrätt som har registrerat bouppteckningen efter den döde får på

ansökan av dödsboet medge anstånd med avvecklingen, om det finns

särskilda skäl. Anstånd meddelas för viss tid och får förenas med villkor.

Medges anstånd, skall tingsrätten underrätta tillsynsmyndigheten om det­
ta.

20 kap.
n

Om det i den dödes tillgångar ingår fast egendom som är taxerad

som lantbruksenhet, skall rätten underrätta den tillsynsmyndighet som
avses i 18 k ap. 7 § andra stycket om dödsfallet.

1. Denna lag^ träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Om det i dödsboet efter någon som har avlidit före ikraftträdandet

ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, gäller i stället för

vad som sägs i 18 kap. 7 § första stycket första meningen att boet skall ha

avvecklat fastighetsinnehavet senast den I juli 1993.

Denna lag'' träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

⬢* Senaste lydelse 1989:30.

^ 1989:30.

" 1990: 1385.

<P

si: I:

I: H

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.