SFS 1991:1547

911547.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1547 Lag

Utkom från trycket

ODi ändring i ärvdabalken;

den 16 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 10 kap. 4 §, 13 k ap. 2 § och 15

kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken^ skall ha följande lydelse.

2966

10 kap.

4 § Till testamentsvittne får inte tas den som är under femton år eller på

grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräf­
telsen, inte heller testators make eller den som står i rä tt upp- eller nedsti­

gande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon.

Ingen får tas till vittne vid förordnande till honom själv, hans make eller

någon som står i såda nt släktskap eller svågerlag till honom som ny ss är

sagt. Förord nande att vara testam entsexekutör med för dock inte hind er

att vara vittne.

'Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

' Balken omtryckt 1981:359.

'V. f

¬

background image

Åberopas testamentsvittne till bévis i rättegång, gäller vad i rä ttegångs-

SFS 1991:1547

balken är stadgat om sådant bevis.

13 kap.

2 § Ett testamente gäller inte, om det har upprättats under påverkan av
en psykisk störning.

15 kap.

1

Den som ge nom brott upp såtligen har dödat någon får inte ta arv

eller testamente efter denne. Är den dödade arvinge eller testamentstagare
efter någon annan, får gärningsmannen inte bättre rätt till arv eller testa­

mente efter denne än om den dödade hade levat.

Vad som sägs i första stycket gäller även när någo n annars har orsa kat

någon annans död genom en uppsåtlig gärning som innefattat våld på den

dödades person och utgjort brott för vilket lindrigare straff än fängelse i ett

år inte är föreskrivet. Lika med våld ans es att försätta någon i vanmakt
eller annat sådant tillstånd.

• Va d som sägs i första och andra sty ckena gäller inte, om gärningsman­

nen var under femton år.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte heller, om det

föreligger synnerliga skäl däremo t med hänsyn till gärn ingens beskaffen­

het. Vid bedömningen av om det med h änsyn till gärningens beskaffenhet

föreligger synnerliga skäl skall också beaktas,

1. om gärningsmannen begick gärningen under påverkan av en allvarlig

psykisk störning, eller

2. om gär ningsmannen var under arton år och hans handlande stod i

samband med up penbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömes­

förmåga hos honom.

3 § Vad som säg s i 1 och 2 § § om den som har begått ett brott gäll er
också var och en som har medverkat till brottet såsom sägs i 23 kap. 4 och

5 §§ brottsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Har gärni ngen begåtts före ikraftträdandet, skall 15 kap. 1 § i dess

äldre lydelse fortfarande tillämpas.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1990:35.

2967

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.