SFS 1976:1117

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1976:1117
761117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:1117

Utkom frän trycket

den 19 januari 1977

Lag

om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om ärvdabalken

dels att 16 kap. 4 § skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i 16 ka p. skall införas en ny paragraf. 3 a §. av nedan angivna ly­

delse.

16 kap.

3 a § �r vid n ågons död faderskapet till honom ej fastställt och är fadern

ej heller på annat sätt känd för annan dödsbodelägare, boutredningsman

eller den som sitter i b oet. skall den som vill grunda arvsrätt på faderskapet
göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet eller, om boupp­

teckningen förrättas senare, senast vid bouppteckningen.

4 § Arvinge eller testamentstagare. som ej har att göra sin rätt gällande

efter vad i 1 - 3 a § sägs. skall göra det inom tio år från dödsfallet eller, om

hans rätt inträder först vid senare tidpunkt, från denna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. I f råga om den som har avlidit

dessförinnan gäller dock fortfarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

Prop. 1976/77:32. LU 13. rskrö.S.

2388

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.