SFS 1977:659

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1977:659
770659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:659

om ändring i ärvdabalken;

utkom från trycket

den 13 sept. 1977

Utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 16 kap. 1 och 2 §§ och 25 kap.

4 § ärvdabalken skall ha nedan angivna lydelse.

16 kap.

1 § Vistas, då bouppteckning förrättas, till namnet känd arvinge efter
den döde å ok änd ort, skall det hos rätten anmälas av den som har boet i
sin vård. När sådan anmälan sker eller förhållandet eljest varder kunnigt,
skall rätt en låta i Post- och Inrikes Tidningar ofördröjligen intaga kungö­

relse, att arv efter den döde tillfallit den bortovarande, med an maning till

honom att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag, kungö­

relsen var införd i tidninge n. I k ungörelsen skall den bortovarandes namn

i

upptagas.

I fal l som avses i 3 k ap. 1 § skall, vid tillämpning av vad nu sa gts, den

rätt, som tillkommer den först avlidne makens arvingar i den efterlevandes

bo, behandla^ som arv efter den efterlevande maken.

' Prop. [976/77:63, KU 4 5, rskr 336.

1615

|V |

¬

background image

SFS 1977:659

2 i; Kan. när houpptecknini: förränas. ej utrönas huruvida arvinge finnes

som före allmänna arvsfonden eller före eller jiimlc annan känd arvinge är

berättigad till a rv. skall rätten, pä anmälan av den som har boet i sin värd

eller dä förhällandet eljest varder kunnigt, läta i Post- och Inrikes Tid­

ningar ofördröjligcn intaga kungörelse om arvfallet, med anmaning,till

okända arvingar att göra sin rätt till arv et gällande inom fem år från den
dag. kungörelsen var införd i tidningen. Vad nu är sagt skall ock gälla, där

vid bouppteckningen kännedom finnes om arvinge men kunskap saknas

såväl om arvingens namn som om hans vistelseort.

25 kap.

4

�r sådan tid förfl uten som i I ^ sägs och utrönes ej att den borlo-

varande avlidit, skall rätten utfärda kungörelse om ansökningen med
kallelse a honom att senast \iss dag. som ej må sättas tidigare än ett år

därefter, anmäla sig hos rätten. Kungörelsen skall aven innehålla anma­

ning till envar, som kan lämna upplysning i äre ndet, att inom samma tid

giva det rätten tillkänna.

Genom rättens försorg skall kungörelsen ofördröjligen införas i Post-

och Inrikes Tidningar och ortstidning.

Denna lag träd er i kraft den I januari 1978.
Bestämmelserna i 25 kap. 4 ^ i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fr aga

om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraft­
trädandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet'

- Senaste Ivdelse 19 70:430.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.