SFS 1970:430

700430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1044

1970 • Nr 430

Nr 430

Lag

om ändring i ärvdabalken;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V e n d e s Konung, g ö r a v e t e r 11 g t: att VI, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 16 kap. 5 § och 25 kap. 4 § ärvdabalken skall ha nedan an­

givna tydelse.

16 KAP.

M

5 §.

Undandrager sig ai*vinge eller testamentstagare att giva tillkänna huru-

fjj

vida han vill göra anspråk på arv eller på rätt enligt testamentet, äger rätten

förelägga honom att göra sin rätt gällande inom sex månader från det före-

I|:,3

läggandet delgavs honom. Delgivning får ej ske enligt 12—15 §§ delgivnings-

lagen (1970:428).

^

Sådant föreläggande

sin rätt.

'tå

25 KAP.

4 §.

Är sådan

rätten tillkänna.

Genom rättens försorg skall kungörelsen ofördröj ligen införas i allmän­

na tidningarna och i en eller flera tidningar inom orten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

1 Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.