SFS 1969:159

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1969:159
690159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 159

Lag

ora ändring i ärvdabalken;

given Stockholms slott den 23 maj 1969.

Vi GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen», funnit

gott förordna, att 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ärvdabalken skall erhålla änd­

rad lydelse på sätt nedan anges,

8 KAP.

1 §⬢

Lmniar a rvlåtaren efter sig barn, vars uppfostran icke ar avslutad, och

kan d et ej av sitt arv eller annorledes njuta uppehälle och utbildning efter

vad m ed hänsyn till omständigheterna prövas skäligt, äger barnet, innan

aHr' el ler testamente mä tagas, ur kvarlåtenskapen utfå bidrag till under-

tiållet med ett belopp en gång för alla. Hava flera barn denna rätt och för-

dår ej kvarlåtenskapen till deras underhåll, skall dem emellan sådan

jämkning ske som med hänsym till deras behov och förhållandena i övrigt

finnes skäligt.

Bidrag, varom

� av underhållsplikt.

9 KAP.

1 §.

som fyllt tjugo år må genom testamente for ordna om sin kvarlå-

®nskap. Testamente må ock göras av underårig, som ar eller varit gift

som eft er fyllda sexton år väll förordna om egendom, över vilken han

⬢iger sjä lv råda.

. ^enna lag träder i kraft den 1 juli 1969. Har arvlåtaren avlidit före

^^^^I^^J^ftträdande, tillämpas 8 kap. 1 § i dess äldre lydelse.

f'vop. 1969:25; I LU 32; Rskr 191.

¬

background image

380

1969 ⬢

, 1 "r hiva sis hörsamligen alt efterrätla. Till ytterm.

vis°o\må yrdcto med egen hand underslcrivil och med Värt

«

iäilta'; slott den 23 maj 1900,

Nr 159 och 160

Under Hans Maj:ts

Min nllernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K UNG

V:

Ver

EOtl

skal]

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.