SFS 1970:1001

701001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2610

\

1970 • Nr 1001

^ •"

. i.e

Nr 1001

Lag

om ändring i ärvdabalken;

given Stockholms slott den 17 de cember 197 0.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göraveterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om ärvdabalken förordna,

dels att 11 kap. 5 §, 12 kap. 7 §, 1 9 kap. 13 §, 21 kap. 10 § och 23 kap. 3 §

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i ballcen skall införas två nya paragrafer, 12 kap. 12 och 13 §§,

av nedan angivna lydelse.

11 KAP.

5 §.

Besväras viss egendom, varom förordnande gjorts, av panträtt eller an­

nan rättighet, äger testamentstagaren icke i anledning därav njuta ersätt­

ning.

12 KAP.

7 §.

Egendom som omfattas av nyttj anderätten må ej tagas i mät för ägarens

gäld, med mindre den på grund av panträtt eller eljest särskilt häftar därför

eller fråga är om gäld, för vilken ägaren svarar enligt 21 kap.

12 §.

Förvärv genom förordnande i testamente, som innebär att visst område av

fastighet som legat kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast om fas­

tighetsbildning sker i överensstämmelse med förordnandet genom förrätt­

ning, som är sökt senast sez månader efter det testamentet vunnit laga

kraft och legatet utgivits samt, om förrättningen ej är avslutad vid ut­

gången av nämnda tid, skall verkställas på grundval av förordnandet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fall då legatet avser andel

i fastighet med villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning

eller fastighets andel i mark som är samfälld för flera fastigheter.

13 §.

Den som genom förordnande i testamente såsom legat erhållit andel i

fastighet, vilken i sin helhet ingår i dödsboet efter testator, utan villkor att

andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning innehar fastigheten under

samäganderätt med den eller de andra delägarna.

19 KAP.

13 §.

Fast egendom eller tomträtt må ej av boutredningsmannen överlåtas utan

att delägarna skriftligen lämna sitt samtycke eller, där det ej kan erhållas,

^ Prop, 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

JP]

¬

background image

1970 • Nr 1001 och 1002

2611

rätten på ansökan tillåter åtgärden. Vad nu är sagt länder dock ej till in­

skränkning i den förfoganderätt som kan tillkomma boutredningsmannen

enligt lagakraftvunnet testamente.

Har boutredningsmannen

inslo-ivning beviljades.

21 KAP.

10 §.

Är efter den döde gäld som ej förfaller inom sex månader, må den, där

flera dödsbodelägare finnas eller allmänna arvsfonden är ensam delägare,

hos borgenären uppsägas till betalning sex månader efter uppsägningen.

Borgenär, som till sälcerhet för sin fordran har panträtt i fast egendom eller

tomträtt eller har inteckning, är dock ej skyldig att taga betalning före för­

fallodagen, där han inom tre månader efter uppsägningen giver tillkänna att

han vill hålla sig allenast till säkerbeten.

23 KAP.

3 §.

Envar delägare

lott förslår.

Har vid skifte fastighet delats så, att delägare fått skilda andelar utan att

villkor om utbrytning uppställts i den handling som enligt 4 § upprättas

över skiftet, innehava dessa delägare fastigheten under samäganderätt.

Om i annat fall än i andra stycket anges skiftet innebär att del av fastig­

het kommer 1 särskild ägares hand, är skiftet ogiltigt i den delen.

Denna lag träder i Itraft den 1 januari 1972.

Har arvskifte som innebär, att del av fastighet kommit i särskild ägares

hand, eller förvärv av sådan innebörd, grundat på testamentariskt förord-

nuande om legat, skett före ilo-aftträdandet, äger i fråga om giltigheten härav

äldre bestämmelser fortfarande tillämpning.

Det a lla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GE IJER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.