SFS 1993:932 Lag om ändring i ärvdabalken

SFS 1993_932 Lag om ändring i ärvdabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:932
Utkom från trycket
den30juni 1993

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 5 § ärvdabalken2 skall ha

följande lydelse.

20 kap.

5 § Är efter den döde testamente eller, om han var gift, äktenskapsförord
angående förmögenhetsordningen, skall det intagas i bouppteckningen
eller i bestyrkt avskrift fogas därvid såsom bilaga.

Bouppteckningen skall också innehålla uppgift om livförsäkringar och

tillgångar på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande som till följd av att förmånstagare insatts, inte ingår i
kvarlåtenskapen.

Är bland delägarna laglottsberättigad arvinge, skall, där delägare begär

det, i bouppteckningen uppgift lämnas om vad arvinge eller hans avkom-
ling av den döde mottagit i förskott eller eljest såsom gåva, så ock om gåva

1

Prop. 1992/93: 187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359.

2

Balken omtryckt 1981: 359.

1976

background image

SFS 1993:932

som den efterlevande maken, dennes avkomling eller universell testa-

mentstaga re mottagit av den döde; och sk.all tillika uppgivas vad arvinge i
förskott erhållit av efterlevande makens giftorättsgods. Vad nu är sagt skall
ej gälla, där fråga är om sedvanliga skänker vilkas värde icke står i missför-
hållande till givarens villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1977

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.