SFS 1994:1434 Lag om ändring i ärvdabalken

SFS 1994_1434 Lag om ändring i ärvdabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1434
Utkom från trycket
den 14 december 1994

Lag

om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 5 §, 18 kap. 2 § och

19 kap. 18 § ärvdabalken2 skall ha följande lydelse.

12 kap.

5 § Kapitalbelopp skall av nyttjanderättshavaren göras räntebärande så
som föreskrivs om omyndigs medel i 13 kap. 5 och 7 §§ föräldrabal-
ken, om inte ägaren eller, när hans samtycke ej kan erhållas, rätten
medgivit annat. Utan sådant tillstånd må dock vad som varit anbragt i

jordbruk eller annan näring ånyo tagas i anspråk för samma ändamål

samt mindre belopp, som eljest influtit för avyttrade lösören, användas
till inköp av egendom av samma slag.

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Balken omtryckt 1981:359.

2981

background image

SFS 1994:1434

18 kap.

2 §3 Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga döds-
bodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall
egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller
annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller
annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om
egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och,
om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos
överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om
delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom,

skall medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan
som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare
eller anmäla dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller för
hållandet på annat sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs,
göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med
anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.

19 kap.

18 §4 Boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen

eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av
utredningen.

Är flera utredningsmän ersättningspliktiga, svarar de solidariskt.

Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas
efter den större eller mindre skuld som prövas ligga envar av dem till
last.

Om skyldighet att hos bank inbetala penningmedel, som tillkommer

omyndig eller den för vilken god man eller förvaltare förordnats,
stadgas i föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1988:1255.

4

Senaste lydelse 1988:1255.

2982

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.