SFS 1996:245 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1996:245 Lag om ändring i ärvdabalken
SFS 1996_245 Lag om ändring i ärvdabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

391

SFS 1996:245
Utkom från trycket

den 30 april 1996

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ärvdabalken2
dels att 19 kap. 20 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas tre nya paragrafer, 19 kap. 21 a §,

20 kap. 12 § och 23 kap. 6 §, av följande lydelse.

19 kap.

20 § Förordnande att vara testamentsexekutor skall, såvitt ej annat fram-
går av testamentet, anses innefatta bemyndigande att företaga alla för
boets utredning erforderliga åtgärder.

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Balken omtryckt 1981:359.

background image

392

SFS 1996:245

Det som sägs i 14-16, 18 och 19 §§ om boutredningsman skall

tillämpas på testamentsexekutor och på den som genom testamente
förordnats att endast i viss del verkställa utredningen efter den döde.
�ven i fråga om entledigande skall tillämpas det som sägs om boutred-
ningsman. Skyldigheten enligt 14 a § att underrätta rätten om vem som
tillställts årsredovisning gäller dock endast den som är boutred-
ningsman.

21 a § Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tings-
rätt som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla ärenden
enligt 1 och 5 §§.

20 kap.

12 § Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt

som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla ärenden enligt
detta kapitel.

23 kap.

6 § Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt
som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla ärenden enligt
5 § .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Gudrun Antemar
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.