SFS 2001:94 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2001:94 Lag om ändring i ärvdabalken
010094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 15 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om ärvdabalken

2

dels

att 20 kap. 12 § skall upphöra att gälla,

dels

att 18 kap. 7 §, 19 kap. 2 § samt 20 kap. 1, 3, 8�9 och 11 §§ skall ha

följande lydelse.

18 kap.

7 §

3

Om det i ett dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som lantbruks-

enhet, skall boet ha avvecklat fastighetsinnehavet senast fyra år efter ut-
gången av det kalenderår då dödsfallet inträffade. Har dödsboet förvärvat så-
dan egendom därefter, skall avvecklingen ske snarast möjligt.

Tillsyn över att avveckling sker utövas av den myndighet som regeringen

bestämmer. Om avvecklingen inte har skett inom föreskriven tid, får till-
synsmyndigheten vid vite förelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.

Tillsynsmyndigheten får på ansökan av dödsboet medge anstånd med av-

vecklingen, om det finns särskilda skäl. Anstånd meddelas för viss tid och
får förenas med villkor.

Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande och anstånd får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

19 kap.

2 §

Till en ansökan enligt 1 § skall fogas en kopia av bouppteckningen ef-

ter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, ett bevis om detta.
�r inte bouppteckning förrättad, lämnas trovärdig uppgift om delägarna i
boet och deras hemvist samt, där testamentsexekutor är förordnad, om den-
nes namn och hemvist.

1

Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134.

2

Balken omtryckt 1981:359.

Senaste lydelse av 20 kap. 12 § 1996:245.

3

Senaste lydelse 1990:1385.

SFS 2001:94

Utkom från trycket
den 27 mars 2001

background image

2

SFS 2001:94

20 kap.

1 §

Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om

inte skattemyndigheten efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets
beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från skyl-

digheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a §.

3 §

4

I bouppteckningen anges dagen för förrättningen, den dödes fullstän-

diga namn, personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokförings-
lagen (1991:481), hemvist och dödsdag. �ven namn och hemvist för dem
som skall ha kallats till förrättningen skall anges. För underårig skall anges
födelsedatum och för arvinge skall anges hans släktskap med den döde. Ar-
vinge skall anges även om han är utesluten från del i kvarlåtenskapen. Om
den döde efterlämnar en make, skall för bröstarvingar anges om de är brös-
tarvingar även till maken. Kan uppgift i visst hänseende inte lämnas, skall
det anmärkas.

Av bouppteckningen skall framgå vilka som närvarit vid förrättningen.

Där någon som skolat kallas ej närvarit, skall vid bouppteckningen fogas be-
vis att han i tid blivit kallad.

8 §

5

Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats

jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till den skattemyndighet som
enligt 34 § första eller andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gå-
voskatt skall pröva frågan om arvsskatt. Finns det flera bouppteckningar,
skall de ges in samtidigt och inom en månad från det den sista bouppteck-
ningen upprättades.

En bestyrkt kopia av bouppteckningen skall förvaras hos skattemyndighe-

ten.

Har omyndig del i boet eller är någon för vilken förvaltare enligt föräldra-

balken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall
förordnas, skall ytterligare en bestyrkt kopia ges in för varje överförmyndare
som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap, förvaltarskap eller
godmanskap. �r bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet, behöver denna
kopia omfatta endast erforderliga delar.

�r inte erforderliga kopior ingivna, skall sådana tas på boets bekostnad.

8 a §

Räcker den dödes tillgångar eller, när han efterlämnar make, till-

gångarna jämte hans andel i makens giftorättsgods inte till annat än begrav-
ningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och omfattar
tillgångarna inte fast egendom eller tomträtt, behöver bouppteckning inte
förrättas, om dödsboanmälan görs till skattemyndigheten av socialnämnden.

Dödsboanmälan skall vara skriftlig och innehålla den dödes fullständiga

namn, personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen
(1991:481), hemvist, bostadsadress och dödsdag samt intyg, utvisande att
beträffande tillgångarna föreligger fall som avses i första stycket. I anmälan
skall även dödsbodelägares namn och bostadsadresser anges, om uppgif-
terna kan inhämtas utan avsevärd tidsutdräkt. Dödsboanmälan bör göras

4

Senaste lydelse 1987:231.

5

Senaste lydelse 1988:1255.

background image

3

SFS 2001:94

inom två månader efter dödsfallet. Den skall förvaras hos skattemyndighe-
ten.

�ven om dödsboanmälan gjorts, skall bouppteckning förrättas, om det be-

gäres av dödsbodelägare eller annan vars rätt kan bero därav och denne stäl-
ler säkerhet för bouppteckningskostnaden eller om ny tillgång yppas och det
därför ej längre föreligger sådant fall som avses i första stycket. Bouppteck-
ning skall förrättas sist tre månader efter det att begäran därom gjordes och
säkerhet ställdes eller den nya tillgången yppades. Om förlängning av tiden
för boupptecknings förrättande äger 1 § första stycket motsvarande tillämp-
ning.

9 §

Skattemyndigheten skall se till att bouppteckning, när sådan krävs, för-

rättas och ges in inom föreskriven tid. Om det har försummats får skatte-
myndigheten vid vite förelägga viss tid eller, där bouppteckning inte skett,
förordna en lämplig person att föranstalta om det. Sådant förordnande utgör
inte hinder att vara god man vid förrättningen.

Skattemyndigheten skall registrera bouppteckningen och förse den med

bevis om detta.

Registrering av bouppteckning får inte ske, om det inte framgår att vid bo-

uppteckningen har gått till på det sätt som sägs i detta kapitel. �r bouppteck-
ningen bristfällig, får skattemyndigheten med föreläggande av vite utsätta
tid inom vilken bristen skall avhjälpas.

Den som är skyldig att lämna uppgift till bouppteckning får föreläggas vid

vite att fullgöra sin skyldighet.

11 §

6

I fråga om förfarandet hos skattemyndigheten och om överklagande

gäller i övrigt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. 18 kap. 7 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om ärenden

om anstånd om ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

3. Vid överklagande av tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande en-

ligt 18 kap. 7 § skall, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet, 18 kap.
7 § i den äldre lydelsen fortfarande gälla.

4. En dödsboanmälan eller ett ärende om registrering av bouppteckning

eller tilläggsbouppteckning skall handläggas av tingsrätten om handlingen
har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet. �ldre bestämmelser gäller
därvid fortfarande.

5. Regeringen får föreskriva att en annan tingsrätt än den som anges i

20 kap. 8 § i dess äldre lydelse är behörig att handlägga en dödsboanmälan
eller ett ärende om registrering av bouppteckning eller tilläggsbouppteck-
ning som har getts in till tingsrätten före ikraftträdandet. Den tingsrätt som
anges i 20 kap. 8 § i dess äldre lydelse skall då lämna över ingivna hand-
lingar till den tingsrätt som skall handlägga ärendet samt underrätta ingiva-
ren om överlämnandet. Sedan en bouppteckning eller tilläggsbouppteckning
har registrerats, skall en kopia av handlingen sändas för förvaring till den
tingsrätt som anges i 20 kap. 8 § i dess äldre lydelse. En kopia av handlingen
skall förvaras även hos den beslutande tingsrätten. Dödsboanmälan skall

6

Senaste lydelse 1990:1385.

background image

4

SFS 2001:94

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

sändas för förvaring till den tingsrätt som anges i 20 kap. 8 § i dess äldre ly-
delse. En kopia av dödsboanmälan skall förvaras hos den tingsrätt som
handlagt dödsboanmälan.

6. Har en ansökan om registrering av en bouppteckning eller tilläggsbo-

uppteckning getts in till tingsrätten före ikraftträdandet och har genom ett
beslut som vunnit laga kraft ansökan avvisats, registrering vägrats eller ett
beslut om registrering upphävts, skall den skattemyndighet som är behörig
enligt 20 kap. 8 § i dess nya lydelse i fortsättningen handlägga frågan om re-
gistrering.

7. Har en tingsrätt före ikraftträdandet förelagt vite enligt 20 kap. 9 § för-

sta stycket i dess äldre lydelse utan att vitet har dömts ut, skall beslutet när
fråga är om utdömande av vite anses vara ett beslut som har meddelats av
den skattemyndighet hos vilken bouppteckningen eller tilläggsbouppteck-
ningen enligt 20 kap. 8 § i dess nya lydelse skall ges in.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.