SFS 2004:237 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2004:237 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
040237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 9 § delgivningslagen (1970:428)

2

orden ⬝Patent- och registreringsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Bolagsverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av 9 § 1997:268.

SFS 2004:237

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.