SFS 2001:322 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2001:322 Lag om ändring i ärvdabalken
010322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i ärvdabalken skall införas en

ny paragraf, 20 kap. 3 a §, av följande lydelse.

20 kap.

3 a §

Skattemyndigheten får till dödsboet översända en förtryckt boupp-

teckningsblankett med följande uppgifter om den döde:

1. fullständigt namn och person- eller samordningsnummer enligt folk-

bokföringslagen (1991:481),

2. hemvist,
3. dödsdag,
4. civilstånd,
5. äktenskapsförord och
6. fastighetsinnehav.
�ven uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav samt

dödsboets adress får förtryckas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238.

SFS 2001:322

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.