SFS 2001:323 Lag om ändring i lagen (2001:94) om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2001:323 Lag om ändring i lagen (2001:94) om ändring i ärvdabalken
010323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:94) om ändring i
ärvdabalken;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 kap. 8 § ärvdabalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2001:94) om ändring i nämnda balk skall ha föl-
jande lydelse.

20 kap.

8 §

Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats

jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till den skattemyndighet som
enligt 2 kap. 2 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483) skall fatta beslut
som rör ett dödsbo. Finns det flera bouppteckningar, skall de ges in samti-
digt och inom en månad från det den sista bouppteckningen upprättades.

En bestyrkt kopia av bouppteckningen skall förvaras hos skattemyndighe-

ten.

Har omyndig del i boet eller är någon för vilken förvaltare enligt föräldra-

balken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall
förordnas, skall ytterligare en bestyrkt kopia ges in för varje överförmyndare
som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap, förvaltarskap eller
godmanskap. �r bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet, behöver denna
kopia omfatta endast erforderliga delar.

�r inte erforderliga kopior ingivna, skall sådana tas på boets bekostnad.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238.

SFS 2001:323

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.