SFS 2003:377 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2003:377 Lag om ändring i ärvdabalken
030377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 23 kap. 1 § ärvdabalken

2

skall ha

följande lydelse.

23 kap.

1 §

3

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare.

Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i

äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodel-
ning enligt sambolagen (2003:376), skall bodelningen förrättas innan arv-
skifte äger rum.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.

2

Balken omtryckt 1981:359.

3

Senaste lydelse 1987:231.

SFS 2003:377

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.