SFS 2004:423 Lag om ändring i ärvdabalken

040423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 14, 14 a och 18 §§ ärvda-

balken

2 skall ha följande lydelse.

19 kap.

14 § Till dödsboet hörande penningmedel, som görs räntebärande genom
insättning i bank eller kreditmarknadsföretag, skall sättas in i boets namn.
Dödsboets egendom får inte heller i övrigt sammanblandas med vad bout-
redningsmannen eller annan tillhör. Värdehandlingar skall nedsättas i öppet
förvar i bank eller kreditmarknadsföretag, om det sammanlagda värdet över-
stiger ett belopp motsvarande två gånger gällande prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis utgivas

till delägare, med mindre det kan ske utan men för annan, vars rätt är bero-
ende av utredningen.

14 a §

3 Före den 1 april varje år skall boutredningsmannen avge redovis-

ning för medelsförvaltningen under föregående kalenderår. I redovisningen
skall tas upp saldo vid årets början och slut samt in- och utbetalningar under
året. Har medel innestått i bank eller annan inrättning skall vid redovis-
ningen fogas bevis om insättningar och uttag under året samt behållning vid
årets slut. När värdehandlingar nedsatts i bank eller kreditmarknadsföretag
skall vid redovisningen fogas bevis av motsvarande innehåll.

Årsredovisning skall tillställas minst en delägare i boet. Övriga delägare

samt rätten skall samtidigt underrättas om vem som tillställts redovisningen.
Dödsbodelägare som inte har tillställts redovisningen har rätt att på begäran
hos boutredningsmannen erhålla ett exemplar av den. Finns det delägare i
boet som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken skall ett exemplar tillställas överförmyndaren.

Fullgör boutredningsman ej vad som åligger honom enligt denna paragraf,

kan rätten vid vite förelägga honom att fullgöra sin skyldighet.

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 1988:1255.

SFS 2004:423

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:423

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

18 §

4 Boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen

eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av ut-
redningen.

Är flera utredningsmän ersättningspliktiga, svarar de solidariskt. Ersätt-

ningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas efter den
större eller mindre skuld som prövas ligga envar av dem till last.

Om skyldighet att hos bank eller kreditmarknadsföretag inbetala penning-

medel, som tillkommer omyndig eller den för vilken god man eller förval-
tare förordnats, stadgas i föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1994:1434.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.