SFS 2005:435 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2005:435 Lag om ändring i ärvdabalken
050435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 2 och

7 §§, 6 kap. 2 § och 16 kap. 3 a § ärvdabalken

2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av
arvet.

�r någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott.

I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika
lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av
arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon

eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns
det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon
hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.

3 § Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar
farföräldrar och morföräldrar arvet. Var och en ärver lika lott.

�r en farförälder eller morförälder död, delar den dödes barn dennes lott.

Finns det inga barn efter den döde, tar den andre av farföräldrarna eller mor-
föräldrarna den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterläm-
nat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går
hela arvet till arvingarna på den andra sidan.

Det som sägs i första och andra styckena om farföräldrar och morföräldrar

gäller även föräldrar till en förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

3 kap.

2 §

3 Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den

först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling,
skall, om inte annat sägs i tredje stycket eller i 3�5 §§, 6 § tredje stycket eller
7 § tredje stycket, hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 1987:231.

SFS 2005:435

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:435

då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den efterlevande
maken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla
den först avlidnes arvingar.

Har en bröstarvinge redan vid den först avlidna makens död helt eller del-

vis fått ut sitt arv efter denne, skall bröstarvingens andel i den efterlevande
makens bo minskas i motsvarande mån.

Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter

den först avlidne utgjorde annan andel än hälften av summan av detta arv
och den efterlevandes egendom efter bodelningen, skall arvingarna efter den
först avlidne ta samma andel i boet efter den sist avlidne.

7 §

4

Om den efterlevande maken vid sin död efterlämnar en sambo och bo-

delning skall förrättas mellan samborna, skall dessförinnan den efterlevande
makens behållna egendom delas enligt detta kapitel.

Skall i den efterlevande makens livstid bodelning ske mellan den efter-

levande maken och dennes sambo eller sambons arvingar, skall av den efter-
levandes egendom före bodelningen tas ut egendom till ett värde som mot-
svarar vad som enligt 1�4 §§ skall tillkomma den först avlidna makens ar-
vingar.

Vad som föreskrivs i 4 § för det fall att egendom har tillfallit den efter-

levande maken i arv, gåva eller testamente skall gälla, om den efterlevande
maken genom bodelning med en sambo har erhållit egendom utöver vad ma-
ken förut hade.

Vad som föreskrivs i denna balk om sambor gäller endast sådana sambo-

förhållanden där ingen av samborna är gift.

6 kap.

2 § Kostnader, som en förälder har lagt ned på ett barns uppehälle och ut-
bildning, skall inte avräknas från barnets arv, om föräldern därmed endast
fullgjort sin underhållsskyldighet.

Inte heller skall från bröstarvinges arv avräknas sedvanliga gåvor, vilkas

värde inte står i missförhållande till givarens villkor.

16 kap.

3 a § �r vid någons död faderskapet till honom eller henne inte fastställt
och är fadern inte heller på annat sätt känd för annan dödsbodelägare, bout-
redningsman eller den som sitter i boet, skall den som vill grunda arvsrätt på
faderskapet göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet eller, om
bouppteckningen förrättas senare, senast vid bouppteckningen.

Första stycket tillämpas också i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 §

föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

4 Senaste lydelse 1987:815.

background image

3

SFS 2005:435

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.