SFS 2003:529 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2003:529 Lag om ändring i ärvdabalken
030529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 kap. 3 § ärvdabalken

2

skall ha

följande lydelse.

21 kap.

3 §

3

Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden en-

sam delägare, får en skuld som inte förfaller till betalning inom sex månader
sägas upp hos borgenären till betalning sex månader efter uppsägningen.
Om borgenären till säkerhet för sin fordran har panträtt på grund av inteck-
ning

och han inom tre månader efter uppsägningen meddelar att han vill

hålla sig endast till säkerheten, är han dock inte skyldig att ta emot betalning
före förfallodagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser om uppsägning görs före
den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Balken omtryckt 1981:359.

3

Senaste lydelse 1984:655.

SFS 2003:529

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

3*

SFS 2003:528�559

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.