SFS 2003:675 Lag om ändring i ärvdabalken

030675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 1, 3 a, 8–9 och 11 §§ samt

25 kap. 3 § ärvdabalken

2 skall ha följande lydelse.

20 kap.

1 §

3 Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om

inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets be-
skaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från skyl-

digheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a §.

3 a §

4 Skatteverket får till dödsboet översända en förtryckt bouppteck-

ningsblankett med följande uppgifter om den döde:

1. fullständigt namn och person- eller samordningsnummer enligt folk-

bokföringslagen (1991:481),

2. hemvist,
3. dödsdag,
4. civilstånd,
5. äktenskapsförord och
6. fastighetsinnehav.
Även uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav samt

dödsboets adress får förtryckas.

8 §

5 Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats

jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket. Finns det
flera bouppteckningar, skall de ges in samtidigt och inom en månad från det
den sista bouppteckningen upprättades.

En bestyrkt kopia av bouppteckningen skall förvaras hos Skatteverket.
Har omyndig del i boet eller är någon för vilken förvaltare enligt föräldra-

balken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall
förordnas, skall ytterligare en bestyrkt kopia ges in för varje överförmyndare
som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap, förvaltarskap eller

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 2001:94.

4 Senaste lydelse 2001:322.

5 Senaste lydelse 2001:323.

SFS 2003:675

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:675

godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet, behöver denna
kopia omfatta endast erforderliga delar.

Är inte erforderliga kopior ingivna, skall sådana tas på boets bekostnad.

8 a §

6 Räcker den dödes tillgångar eller, när han efterlämnar make, till-

gångarna jämte hans andel i makens giftorättsgods inte till annat än begrav-
ningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och omfattar
tillgångarna inte fast egendom eller tomträtt, behöver bouppteckning inte
förrättas, om dödsboanmälan görs till Skatteverket av socialnämnden.

Dödsboanmälan skall vara skriftlig och innehålla den dödes fullständiga

namn, personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen
(1991:481), hemvist, bostadsadress och dödsdag samt intyg, utvisande att
beträffande tillgångarna föreligger fall som avses i första stycket. I anmälan
skall även dödsbodelägares namn och bostadsadresser anges, om uppgif-
terna kan inhämtas utan avsevärd tidsutdräkt. Dödsboanmälan bör göras
inom två månader efter dödsfallet. Den skall förvaras hos Skatteverket.

Även om dödsboanmälan gjorts, skall bouppteckning förrättas, om det be-

gäres av dödsbodelägare eller annan vars rätt kan bero därav och denne stäl-
ler säkerhet för bouppteckningskostnaden eller om ny tillgång yppas och det
därför ej längre föreligger sådant fall som avses i första stycket. Bouppteck-
ning skall förrättas sist tre månader efter det att begäran därom gjordes och
säkerhet ställdes eller den nya tillgången yppades. Om förlängning av tiden
för boupptecknings förrättande äger 1 § första stycket motsvarande tillämp-
ning.

9 §

7 Skatteverket skall se till att bouppteckning, när sådan krävs, förrättas

och ges in inom föreskriven tid. Om det har försummats får Skatteverket vid
vite förelägga viss tid eller, där bouppteckning inte skett, förordna en lämp-
lig person att föranstalta om det. Sådant förordnande utgör inte hinder att
vara god man vid förrättningen.

Skatteverket skall registrera bouppteckningen och förse den med bevis

om detta.

Registrering av bouppteckning får inte ske, om det inte framgår att vid bo-

uppteckningen har gått till på det sätt som sägs i detta kapitel. Är bouppteck-
ningen bristfällig, får Skatteverket med föreläggande av vite utsätta tid inom
vilken bristen skall avhjälpas.

Den som är skyldig att lämna uppgift till bouppteckning får föreläggas vid

vite att fullgöra sin skyldighet.

11 §

8 I fråga om förfarandet hos Skatteverket och om överklagande gäller i

övrigt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

25 kap.

3 §

9 Över ansökningen skall rätten höra den bortovarandes inom riket vis-

tande make och närmaste fränder, annan som kan antagas senast hava haft

6 Senaste lydelse 2001:94.

7 Senaste lydelse 2001:94.

8 Senaste lydelse 2001:94.

9 Senaste lydelse 1991:506.

background image

3

SFS 2003:675

underrättelse om den bortovarande, ävensom Skatteverket och polismyndig-
heten i den ort, där han senast ägt hemvist inom riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.