SFS 2022:969 Lag om ändring i ärvdabalken

SFS2022-969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ärvdabalken

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 11 § ärvdabalken2 ska ha
följande lydelse.

19 kap.
11 §
Boutredningsmannen ska, med iakttagande av andra och tredje
styckena, utföra alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning.

Om tillgångarna inte räcker till betalning av skulden, ska boutrednings-

mannen försöka träffa en uppgörelse med borgenärerna. Om en uppgörelse
inte kan nås och delägarna inte täcker bristen, ska boutredningsmannen av-
träda boets egendom till konkurs.

Boutredningsmannen ska om möjligt inhämta delägarnas mening dels i

fråga om rättshandlingar som i avsevärd utsträckning inverkar på delägarnas
behållning i boet, dels i fråga om andra angelägenheter av vikt, såsom avytt-
ring av egendom som har särskilt värde för delägarna, avveckling av rörelse
som den döde drivit eller uppgörelse med borgenärerna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Balken omtryckt 1981:359.

SFS

2022:969

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.