SFS 2022:1748 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2022:1748 Lag om ändring i ärvdabalken
SFS2022-1748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ärvdabalken

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 5 § ärvdabalken2 ska ha
följande lydelse.

20 kap.
5 §
3 Om det efter den döde finns ett testamente eller, om han eller hon var
gift, ett äktenskapsförord angående förmögenhetsordningen, ska det tas in i
bouppteckningen eller i bestyrkt kopia fogas till bouppteckningen som
bilaga.

Bouppteckningen ska också innehålla uppgift om livförsäkringar,

tillgångar på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande och sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni
2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) som till
följd av att förmånstagare insatts, inte ingår i kvarlåtenskapen.

Om det bland delägarna finns en laglottsberättigad arvinge ska det, på

begäran av en delägare, anges i bouppteckningen vad en arvinge eller hans
eller hennes avkomling har mottagit från den avlidne som förskott eller
annars som gåva. Detta gäller också en gåva som den efterlevande maken
eller hans eller hennes avkomling eller en universell testamentstagare mot-
tagit av den avlidne och vad en arvinge har fått i förskott från den efter-
levande makens giftorättsgods. Vad som nu angetts gäller dock inte för
sedvanliga gåvor vars värde inte står i missförhållande till givarens
förhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

CARL-OSKAR BOHLIN

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.
2 Balken omtryckt 1981:359.
3 Senaste lydelse 1993:932.

SFS

2022:1748

Publicerad
den

15 december 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.