SFS 2023:160 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2023:160 Lag om ändring i ärvdabalken
SFS2023-160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ärvdabalken

Utfärdad den 30 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 3, 3 a och 8 a §§ ärvdabalken2
ska ha följande lydelse.

20 kap.
3 §3 I bouppteckningen anges dagen för förrättningen, den dödes
fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer, hemvist och
dödsdag. �ven namn och hemvist för dem som ska ha kallats till
förrättningen ska anges. För underårig ska det anges födelsedatum och för
arvinge ska det anges hans eller hennes släktskap med den döde. Arvinge
ska anges även om han eller hon är utesluten från del i kvarlåtenskapen. Om
den döde efterlämnar en make, ska det för bröstarvingar anges om de är
bröstarvingar även till maken. Kan uppgift i visst hänseende inte lämnas, ska
det anmärkas.

Av bouppteckningen ska det framgå vilka som närvarat vid förrättningen.

Om någon som ska ha kallats inte närvarat, ska det till bouppteckningen
fogas bevis att han eller hon blivit kallad i tid.

3 a §4 Skatteverket får till dödsboet översända en förtryckt boupptecknings-
blankett med följande uppgifter om den döde:

1. fullständigt namn och person- eller samordningsnummer,
2. hemvist,
3. dödsdag,
4. civilstånd,
5. äktenskapsförord och
6. fastighetsinnehav.
�ven uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav samt

dödsboets adress får förtryckas.

8 a §5 Räcker den dödes tillgångar eller, när den döde efterlämnar make,
tillgångarna tillsammans med hans eller hennes andel i makens
giftorättsgods, inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter
med anledning av dödsfallet och omfattar tillgångarna inte fast egendom
eller tomträtt, behöver bouppteckning inte förrättas, om dödsboanmälan
görs till Skatteverket av socialnämnden.

1 Prop. 2022/23:41, bet. 2022/23:SkU8, rskr. 2022/23:156.
2 Balken omtryckt 1981:359.
3 Senaste lydelse 2001:94.
4 Senaste lydelse 2003:675.
5 Senaste lydelse 2003:675.

SFS

2023:160

Publicerad
den

4 april 2023

background image

SFS

2023:160

2

Dödsboanmälan ska vara skriftlig och innehålla den dödes fullständiga

namn, personnummer eller samordningsnummer, hemvist, bostadsadress
och dödsdag samt intyg som utvisar att det beträffande tillgångarna
föreligger fall som avses i första stycket. I anmälan ska även dödsbo-
delägares namn och bostadsadresser anges, om uppgifterna kan inhämtas
utan avsevärd tidsutdräkt. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter
dödsfallet. Den ska förvaras hos Skatteverket.

�ven om dödsboanmälan gjorts, ska bouppteckning förrättas, om det

begärs av dödsbodelägare eller någon annan vars rätt kan bero därav och
denne ställer säkerhet för bouppteckningskostnaden eller om ny tillgång
framkommer och det därför inte längre föreligger sådant fall som avses i
första stycket. Bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter det att
begäran om detta gjordes och säkerhet ställdes eller den nya tillgången
framkom. I fråga om förlängning av tiden för att förrätta bouppteckning
tillämpas 1 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

På regeringens vägnar

MARIA MALMER STENERGARD

Elisabeth Hovmöller
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.