SFS 2004:1340 Lag om ändring i ärvdabalken

041340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 11 § ärvdabalken2 skall ha

följande lydelse.

20 kap.

11 §

3 I fråga om förfarandet hos Skatteverket och om överklagande gäller i

övrigt den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 2003:675.

SFS 2004:1340

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 11 § ärvdabalken2 skall ha

följande lydelse.

20 kap.

11 §

3 I fråga om förfarandet hos Skatteverket och om överklagande gäller i

övrigt den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 2003:675.

SFS 2004:1340

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.