SFS 2010:1205 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2010:1205 Lag om ändring i ärvdabalken
101205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § och 19 kap. 14 § ärvda-

balken

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

3

Var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande

maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efter-
levande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåten-
skapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått
från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.

Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den av-

lidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort
värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll
vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar
fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna
maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den
efterlevande maken som avses i detta stycke.

19 kap.

14 §

4

Till dödsboet hörande penningmedel, som görs räntebärande genom

insättning i bank eller kreditmarknadsföretag, ska sättas in i boets namn.
Dödsboets egendom får inte heller i övrigt sammanblandas med vad
boutredningsmannen eller annan tillhör. Värdehandlingar ska nedsättas i
öppet förvar i bank eller kreditmarknadsföretag, om det sammanlagda värdet
överstiger ett belopp motsvarande två gånger gällande prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis utgivas

till delägare, med mindre det kan ske utan men för annan, vars rätt är
beroende av utredningen.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 1987:231.

4 Senaste lydelse 2004:423.

SFS 2010:1205

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § och 19 kap. 14 § ärvda-

balken

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

3

Var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande

maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efter-
levande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåten-
skapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått
från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.

Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den av-

lidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort
värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll
vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar
fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna
maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den
efterlevande maken som avses i detta stycke.

19 kap.

14 §

4

Till dödsboet hörande penningmedel, som görs räntebärande genom

insättning i bank eller kreditmarknadsföretag, ska sättas in i boets namn.
Dödsboets egendom får inte heller i övrigt sammanblandas med vad
boutredningsmannen eller annan tillhör. Värdehandlingar ska nedsättas i
öppet förvar i bank eller kreditmarknadsföretag, om det sammanlagda värdet
överstiger ett belopp motsvarande två gånger gällande prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis utgivas

till delägare, med mindre det kan ske utan men för annan, vars rätt är
beroende av utredningen.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 1987:231.

4 Senaste lydelse 2004:423.

SFS 2010:1205

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1205

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

background image

2

SFS 2010:1205

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.