SFS 2010:1934 Lag om ändring i ärvdabalken

101934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ärvdabalken2

dels att 16 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande 18 kap. 1 a § ska betecknas 18 kap. 1 b §,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 18 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

16 kap.

5 §

Undandrar sig en arvinge eller testamentstagare att ge tillkänna huru-

vida han eller hon vill göra anspråk på arv eller på rätt enligt testamentet, får
rätten förelägga honom eller henne att göra sin rätt gällande inom sex måna-
der från det att föreläggandet delgavs honom eller henne. Delgivning får inte
ske enligt 34–38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Ett sådant föreläggande ska meddelas på ansökan av någon som är berätti-

gad till arvingens eller testamentstagarens del i kvarlåtenskapen om denne
försummar att bevara sin rätt.

18 kap.

1 a §

När ett dödsbo ska delges är dödsbodelägarna tillsammans del-

givningsmottagare. En av dödsbodelägarna är dock ensam delgivnings-
mottagare om han eller hon sitter i boet eller om delgivningen föranleds av
att dödsboet innehar fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet. Den
som tar emot handlingen ska så snart det kan ske underrätta övriga delägare
om delgivningen.

Om boutredningsman har förordnats är denne i stället delgivnings-

mottagare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Balken omtryckt 1981:359.

SFS 2010:1934

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1934

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.