SFS 2011:892 Lag om ändring i ärvdabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 2011:892 Lag om ändring i ärvdabalken
110892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ärvdabalken2

dels att 16 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 16 kap. 10 §, av följande

lydelse.

16 kap.

1 §

3

Vistas, då bouppteckning förrättas, till namnet känd arvinge efter den

döde på okänd ort, ska det hos Skatteverket anmälas av den som har boet i
sin vård. När sådan anmälan sker eller förhållandet annars blir känt, ska
Skatteverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar, att arv
efter den döde tillfallit den bortovarande, med uppmaning till honom eller
henne att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungö-
relsen var införd i tidningen. I kungörelsen ska den bortovarandes namn
anges.

I fall som avses i 3 kap. 2 § ska, vid tillämpning av vad nu sagts, den rätt,

som tillkommer den först avlidne makens arvingar i den efterlevandes bo,
behandlas som arv efter den efterlevande maken.

2 §

Kan det, när bouppteckning förrättas, inte utrönas huruvida arvinge

finns som före Allmänna arvsfonden eller före eller jämte annan känd
arvinge är berättigad till arv, ska Skatteverket, på anmälan av den som har
boet i sin vård eller då förhållandet annars blir känt, utan dröjsmål kungöra
arvfallet i Post- och Inrikes Tidningar, med uppmaning till okända arvingar
att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen
var införd i tidningen. Detta gäller också om det vid bouppteckningen finns
kännedom om arvinge men det saknas kunskap såväl om arvingens namn
som om hans eller hennes vistelseort.

5 §

4

Undandrar sig en arvinge eller testamentstagare att ge tillkänna huru-

vida han eller hon vill göra anspråk på arv eller på rätt enligt testamentet, får
Skatteverket förelägga honom eller henne att göra sin rätt gällande inom sex

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 1987:231.

4 Senaste lydelse 2010:1934.

SFS 2011:892

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:892

månader från det att föreläggandet delgavs honom eller henne. Delgivning
får inte ske enligt 34�38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Ett sådant föreläggande ska meddelas på ansökan av någon som är berätti-

gad till arvingens eller testamentstagarens del i kvarlåtenskapen om denne
försummar att bevara sin rätt.

6 §

Vill arvinge eller testamentstagare, utan att tillträda kvarlåtenskapen

eller sin lott däri, göra sin rätt gällande, ska han eller hon anmäla sitt anspråk
hos god man, om sådan förordnats att bevaka hans eller hennes rätt, eller hos
varje dödsbodelägare som tillträtt kvarlåtenskapen eller, om skifte inte skett,
hos boutredningsman eller annan som sitter i boet. Anmälan får också göras
hos Skatteverket.

Har en god man tagit emot anmälan, ska han eller hon tillkännage den hos

Skatteverket. Om anmälan gjorts eller tillkännagetts hos Skatteverket, ska
verket se till att underrättelse översänds med posten till övriga dödsbo-
delägare, vilkas namn och vistelseort är upptagna i bouppteckningen efter
den döde eller annars är kända för Skatteverket.

10 §

Skatteverkets beslut får överklagas till den tingsrätt där den döde

skulle ha svarat i tvistemål i allmänhet.

Finns det inte någon domstol som är behörig enligt första stycket är

Stockholms tingsrätt behörig domstol.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller om en ansökan eller en anmälan har kommit in

till tingsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.