SFS 2012:77 Lag om ändring i föräldrabalken

120077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i föräldrabalken ska införas en

ny paragraf, 19 kap. 18 §, av följande lydelse.

19 kap.

18 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar

för uppgifter enligt detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

SFS 2012:77

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.