SFS 2012:319 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2012:319 Lag om ändring i föräldrabalken
120319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 § föräldrabalken2 ska ha

följande lydelse.

6 kap.

4 §

3

Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräld-

rarna gemensamt utöva vårdnaden, ska rätten på talan av dem båda besluta i
enlighet med deras begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad
är oförenlig med barnets bästa.

Om barnet är folkbokfört här i landet, kan föräldrarna få gemensam vård-

nad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en fader-

skapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §, eller

2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har

meddelats tidigare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2006:458.

SFS 2012:319

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.