SFS 2007:529 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2007:529 Lag om ändring i föräldrabalken
070529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 19 § och 14 kap. 21 § för-

äldrabalken

2

skall ha följande lydelse.

13 kap.

19 §

3

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvalt-

ningen, får överförmyndaren

1. besluta att 3�7 §§ skall tillämpas även i annat fall än som följer av 2 §,
2. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank eller

kreditmarknadsföretag, utöver vad som följer av 8 §,

3. besluta att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepap-

persinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett
motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i
Sverige,

4. besluta att premieobligationer som har utfärdats av staten skall skrivas

in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obligatio-
nerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke, och

5. genom meddelande till den som skall betala pengar till den omyndige

besluta att pengarna skall sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, skall föräldrarna träffa avtal med

värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har godkänt. I fråga
om rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument får föräldrarna, i stället för att träffa ett avtal om för-
varing och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta registrera eller,
om rättigheten förvaltas av någon som har medgivande som förvaltare enligt
den lagen, till denne anmäla att föräldrarna endast med överförmyndarens
tillstånd får överlåta eller pantsätta rättigheten eller uppbära på rättigheten
belöpande kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Balken omtryckt 1995:974.

3

Senaste lydelse 2004:422.

SFS 2007:529

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:529

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

14 kap.

21 §

4

Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank eller

kreditmarknadsföretag, utöver vad som följer av 8 §,

2. besluta att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värde-

pappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett
motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i
Sverige, och

3. genom meddelande till den som skall betala pengar till den enskilde be-

sluta att pengarna skall sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, skall ställföreträdaren träffa avtal

med värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har godkänt. I
fråga om rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument får ställföreträdaren, i stället för att träffa ett
avtal om förvaring och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta re-
gistrera eller, om rättigheten förvaltas av någon som har medgivande som
förvaltare enligt den lagen, till denne anmäla att ställföreträdaren endast med
överförmyndarens tillstånd får överlåta eller pantsätta rättigheten eller upp-
bära på rättigheten belöpande kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2004:422.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.