SFS 2012:779 Lag om ändring i föräldrabalken

120779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 13 a § föräldrabalken2 ska

ha följande lydelse.

6 kap.

13 a §

3

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker

endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att
åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs
med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas

av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b §

första stycket socialtjänstlagen eller

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade.

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdom-

stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får

dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2012:131.

SFS 2012:779

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.