SFS 2013:562 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2013:562 Lag om ändring i föräldrabalken
130562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 5 och 19 §§, 14 kap. 5 och

21 §§ samt 16 kap. 10 a § föräldrabalken

2 ska ha följande lydelse.

13 kap.

5 §

3

Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren pla-

ceras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kom-

mun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypotekskassan

eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat
utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentli-
gen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut
här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som
medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepap-
persfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke

lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom
inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

19 §

4

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvalt-

ningen, får överförmyndaren

1. besluta att 3�7 §§ ska tillämpas även i andra fall än som följer av 2 §,
2. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-

marknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

3. besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepap-

persinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett mot-
svarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i
Sverige,

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2011:454.

4 Senaste lydelse 2008:910.

SFS 2013:562

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:562

4. genom meddelande till en central värdepappersförvarare, den som för ett

register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller enligt
12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
eller den som har registrerats som förvaltare av finansiella instrument eller
andelar i värdepappersfonder eller i specialfonder, begränsa föräldrars möjlig-
het att förfoga över rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument eller som avses i lagen om värdepap-
persfonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

5. genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyndige be-

sluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, ska föräldrarna träffa avtal med ett

värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid
samma typ av avtal.

14 kap.

5 §

5

Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren place-

ras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kom-

mun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan

eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat
utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentli-
gen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut
här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som
medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepap-
persfonder här i landet.

Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas

ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom
sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

21 §

6

Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-

marknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

2. besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepap-

persinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett mot-
svarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i
Sverige,

3. genom meddelande till den som ska betala pengar till den enskilde be-

sluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag, och

5 Senaste lydelse 2011:454.

6 Senaste lydelse 2008:910.

background image

3

SFS 2013:562

4. genom meddelande till en central värdepappersförvarare, den som för ett

register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller enligt
12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
eller den som har registrerats som förvaltare av finansiella instrument eller
andelar i värdepappersfonder eller i specialfonder, begränsa ställföreträdarens
möjlighet att förfoga över rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument eller som avses i lagen om värde-
pappersfonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, ska ställföreträdaren träffa avtal

med ett värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid
samma typ av avtal.

16 kap.

10 a §

7

En bank är skyldig att på begäran lämna överförmyndaren de upp-

gifter som behövs för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

Första stycket gäller också kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag,

centrala värdepappersförvarare, kontoförande institut, fondbolag, AIF-förval-
tare, förvaringsinstitut, företag som driver inlåningsverksamhet enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet och utländska företag som driver mot-
svarande verksamhet från en filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2008:910.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.