SFS 2014:603 Lag om ändring i föräldrabalken

140603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 3, 4 och 10 §§ föräldra-

balken

2 ska ha följande lydelse.

21 kap.

3 §

3

Beslutar rätten om verkställighet, får den även utan yrkande förelägga

vite eller besluta att barnet ska hämtas genom Polismyndighetens försorg.
Hämtning får dock beslutas endast i de fall och under de förutsättningar som
anges i andra och tredje styckena.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller överläm-

nande av barn, får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet
annars inte kan ske eller om hämtning är nödvändig för att undvika att barnet
lider allvarlig skada.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge mellan barnet och en

förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten besluta om hämtning
av barnet, om verkställighet annars inte kan ske och barnet har ett särskilt
starkt behov av umgänge med föräldern.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av den

part som har begärt verkställigheten.

4 §

4

Beslutar rätten om verkställighet, kan den även lämna uppdrag enligt

2 §. Har rätten beslutat att barnet ska hämtas genom Polismyndighetens för-
sorg, ska ett uppdrag enligt 2 § lämnas, om inte särskilda skäl talar mot det.

Om det finns särskilda skäl, får rätten för att underlätta att barnet överflyt-

tas besluta att barnet tillfälligt ska tas om hand av socialnämnden eller på
annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att omhändertagandet ska verkställas
genom Polismyndighetens försorg.

Beslutar rätten om verkställighet av en dom eller ett beslut om umgänge

som har vunnit laga kraft, kan rätten komplettera eller ändra vad som har be-
stämts om de praktiska arrangemangen för utövandet av umgänget, om det är
nödvändigt för att umgänget ska kunna ske.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2006:458.

4 Senaste lydelse 2006:458.

SFS 2014:603

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:603

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

10 §

5

Om det är fara för att barnet förs ur landet eller om saken av annan

anledning är brådskande, kan rätten omedelbart besluta att barnet ska tas om
hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att
omhändertagandet ska verkställas genom Polismyndighetens försorg.

Kan ett beslut enligt första stycket inte avvaktas, får Polismyndigheten,

oavsett om något ärende är anhängigt, vidta sådana omedelbara åtgärder som
kan ske utan skada för barnet. Åtgärden ska genast anmälas till rätten, som
utan dröjsmål prövar om den ska bestå.

Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt första eller andra

stycket som ännu gäller när ärendet ska avgöras, ska rätten ompröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:458.

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.