SFS 2014:886 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2014:886 Lag om ändring i föräldrabalken
140886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 19 kap. 18 § ska betecknas 19 kap. 20 §,
dels att 11 kap. 12, 16 och 19 §§, 14 kap. 24 § samt den nya 19 kap. 20 §

ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas sex nya paragrafer, 11 kap. 17 a, 19 a och

19 b §§, 14 kap. 25 § samt 19 kap. 18 och 19 §§, av följande lydelse.

11 kap.

12 §

Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt

lämplig person. Föreslår den enskilde en viss person som god man eller för-
valtare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta
sig uppdraget. Detsamma gäller om en god man ska förordnas att bevaka en
underårigs eller bortavarandes rätt i ett dödsbo och den avlidne har gett till
känna vem den avlidne önskar till god man.

Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes

lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs.

Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man

eller förvaltare.

16 §

I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som

har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att
yttra sig, om det kan ske.

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap ska

rätten också inhämta yttranden från den enskildes make eller sambo och barn,
överförmyndaren och vårdinrättning, om det inte är obehövligt. Yttranden ska
också, om det behövs, inhämtas från andra närstående samt från den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och den eller
de nämnder som utövar landstingets ledning av omsorgsverksamheten. Den
som ansökan avser ska höras muntligen, om det kan ske utan skada för honom
eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår vad saken
gäller. Rätten får dock avstå från att höra den enskilde muntligen om han eller
hon själv har gjort ansökan eller medgett förordnandet eller det annars finns
särskilda skäl.

1 Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382.

2 Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2014:886

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:886

Andra stycket gäller även i ärenden hos överförmyndaren om förordnande

av god man enligt 4 § eller förvaltare.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att

lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

17 a §

Rätten får uppdra åt överförmyndaren att inhämta yttranden enligt

16 § andra stycket och utredning enligt 17 §.

På begäran av rätten ska överförmyndaren lämna förslag på god man eller

förvaltare, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Om en fråga om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap

uppkommer hos överförmyndaren, får överförmyndaren inhämta yttranden
enligt 16 § andra stycket och utredning enligt 17 §. Om överförmyndaren an-
söker om ett sådant anordnande, ska vad som inhämtats ges in till rätten till-
sammans med ansökan. �verförmyndaren ska då också lämna förslag på god
man eller förvaltare.

19 §

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet

eller förvaltarskapet upphöra. En god man som har förordnats enligt 3 § 1�5
ska entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man
eller förvaltare har slutfört sitt uppdrag, ska han eller hon genast anmäla det
till överförmyndaren.

En god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad från sitt

uppdrag. Om godmanskapet eller förvaltarskapet ska fortsätta, är den gode
mannen eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller
förvaltare har utsetts, om inte annat föreskrivs i 19 a §.

19 a §

Skyldigheten enligt 19 § andra stycket att kvarstå som god man eller

förvaltare gäller inte om en god man som har förordnats enligt 4 § eller en för-
valtare har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man eller förvaltare
har utsetts.

Sker ett entledigande med stöd av första stycket, ska godmanskapet eller

förvaltarskapet upphöra, om överförmyndaren har vidtagit alla rimliga åtgär-
der för att finna någon annan som är lämplig och som vill åta sig uppdraget.

19 b §

Ett beslut om att ett godmanskap enligt 4 § eller ett förvaltarskap ska

upphöra och ett beslut om att entlediga en god man eller förvaltare med stöd
av 19 a § fattas av rätten. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om upp-
hörande av ett godmanskap eller förvaltarskap och om entledigande av en god
man eller förvaltare.

14 kap.

24 §

Om en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare dör, ska döds-

boet svara för att den enskildes egendom redovisas och åtgärder vid förvalt-
ningens upphörande vidtas enligt detta kapitel. Om ställföreträdaren försätts i
konkurs, ska konkursförvaltaren fullgöra dessa uppgifter.

Om det med hänsyn till dödsboets och den enskildes förhållanden, tillgång-

arnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får
överförmyndaren befria dödsboet från skyldigheten att lämna årsräkning eller
sluträkning eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form.

background image

3

SFS 2014:886

25 §

Dödsboet efter en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har

rätt till ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för att full-
göra de uppgifter som anges i 24 §. För sådan ersättning gäller i övrigt vad
som föreskrivs i 12 kap. 16 §.

19 kap.

18 §

�verförmyndaren eller överförmyndarnämnden ansvarar för att gode

män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs.

19 §

�verförmyndaren eller överförmyndarnämnden ska till länsstyrelsen

lämna de uppgifter som är nödvändiga för att länsstyrelsen ska kunna föra
statistik över överförmyndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet.

20 §

3

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken eller vilka länsstyrelser

som ansvarar för uppgifter enligt detta kapitel. Regeringen meddelar även
närmare föreskrifter om vilka uppgifter överförmyndaren eller överförmyn-
darnämnden ska lämna för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik och vilken
statistik länsstyrelsen ska föra.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Den nya bestämmelsen i 11 kap. 17 a § första stycket ska endast gälla i

ärenden som inleds vid tingsrätten efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse av tidigare 18 § 2012:77.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.