SFS 2009:254 Lag om ändring i föräldrabalken

090254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 9 §§ föräldrabalken2

ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som

barnets far, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller, om modern är änka
och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat
dessförinnan.

9 §

3

Har insemination utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om

genetisk integritet m.m. eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt
7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var moderns maka,
registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omstän-
digheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befrukt-
ningen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder.

Ett föräldraskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller

dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga
om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2006:352.

SFS 2009:254

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.