SFS 1971:305

710305.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:305 Lag

Utkom f rån tr ycket om ändring 1 föräldrabalken;

given Sofiero den 4 juni 1971.

den 18 juni 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dageni, fuimit gott att i fråga om föräldrabalken^ förordna,

dels att i 21 kap. 2—4 och 9 §§ ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut

mot "länsrätten",

dels att 8 kap. 10 § samt 21 kap. 1, 5, 6 och 10—12 §§ skall ha ne­

dan angivna lydelse.

1 Prop. 1971: 30, KU 36 , rskr 22 2.

656

- 21 kap. t illagt genom 1967: 712.

¬

background image

8 kap.

SFS 1971:305

10

Över barnavårdsnämnds beslut i f råga som avses i detta kapitel

må klagan föras genom besvär hos länsstyrelsen.

Talan mot länsstyrelsens beslut föres hos kammarrätten genom be­

svär.

Barnavårdsnämnds, länsstyrelses eller kammarrätts beslut länder ome­

delbart till efterrättelse.

21 kap.

I § Verkställighet av vad allmän domstol i dom eller beslut bestämt om
vårdnad eller umgängesrätt eller om överlämnande av barn sökes hos
länsrätten.

Har domen eller beslutet icke vunnit laga kraft och är ej särskilt med­

givet att verkställighet ändå får ske, får länsrätten icke vidtaga åtgärd

enligt 2 eller 3 §.

5 § Är det uppenbart att förhållandena ändrats väsentligt sedan all­

män domstols dom eller beslut meddelades, kan länsrätten vägra verk­

ställighet, om det av hänsyn till barnets bästa är påkallat att fråga om
ändring beträffande vårdnad eller umgängesrätt prövas av allmän dom­
stol. Sådan fråga upptages av allmän domstol på ansökan av den som

varit part i ärendet hos länsrätten eller av bamavårdsman eller barna­
vårdsnämnd.

Länsrätten får även i annat fall vägra verkställighet, om risk, som ej

är ringa, föreligger för skada på barnets kroppsliga eller själsliga hälsa.

6 § Även om dom eller beslut som avses i 1 § ej föreligger, äger den

som har vårdnaden att, när barnet vistas hos annan, påkalla länsrättens

åtgärd för att barnet skall överflyttas till honom.

Föreligga särskilda skäl att fråga om ändring beträffande vårdnaden

prövas av allmän domstol, kan länsrätten vägra att vidtaga den sökta
åtgärden.

I övrigt äga 2—5 §§ tillämpning.

10 § I ärende enligt detta kapitel kan länsrätten förordna, att barnet

skall undersökas av läkare.

I kallelse till läkarundersökning äger länsrätten förelägga vite. Läns­

rätten äger utdöma förelagt vite.

II § Beträffande parts skyldighet att ersätta motparts kostnader i
ärende enligt detta kapitel äga utsökningslagens bestämmelser om kost­

nader i utsökningsmål hos överexekutor motsvarande tillämpning.

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra

punkten, hämtning eller omhändertagande av barn och läkarundersök­

ning betalas av allmänna medel. Fråga om ersättning för sådan kostnad

prövas av länsrätten.

3 Senaste lydelse 1954: 356.

42—SFS 1971

657

\

¬

background image

SFS 1971; 305

12 §4 Beslut enligt detta kapitel som ej avser utdömande av vite eller

ersättning för parts kostnad länder omedelbart till efterrättelse, om ej
annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971 såvitt avser 21 kap. Äldre

bestämmelser gäller dock i denna del fortfarande i fråga om talan mot

länsstyrelses beslut som meddelats före den 1 juli 1971.

I övrigt träder lagen i kraft den 1 januari 1972. Äldre bestämmelser

gäller dock i denna del fortfarande i fråga om talan mot länsstyrelses

beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

^ Ändringen innebär bl. a. alt första stycket upphävs.

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.