SFS 1971:870

710870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971; 870 Lag

Utkom från t rycket om ändring i föräldrabalken;

den 17 dec. 1971

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagens funnit gott att i fråga om föräldrabalken^ förordna,

dels att 6 kap. 11 §, 7 kap. 5 § och 8 kap. 2 § skall upphöra att gälla,

dels att 11 kap. 1 § och 12 kap. 1 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 4 kap. 8 §, av nedan

angivna lydelse.

1 Prop. 1971: 143, LU 25 , rskr 2 99.

1970

2 Se naste lydelse av 7 ka p. 5 § 1958: 640.

¬

background image

4 kap.

SFS 1971:870

8 §3 Vid tillämpning av bestämmelse i lag eller annan författning
som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse skall adoptiv­

barn anses som adoptantens barn i äktenskap och icke som barn till sina

biologiska föräldrar. Har make adopterat andre makens barn eller adop­

tivbarn, skall dock barnet anses som makamas gemensamma.

Första stycket gäller ej, om annat är särskilt föreskrivet eller följer av

rättsförhållandets natur.

11 kap.

1

För underårigt barn i äktenskap vare föräldrarna förmyndare.

Dör en av föräldrarna, eller kan någon av dem enligt 4 § icke vara för­
myndare, eller varder någon av dem entledigad från förmynderskapet,

vare den andre barnets förmyndare.

Går föräldrarnas äktenskap åter eller vinna de hemskillnad eller äk­

tenskapsskillnad, vare den barnets förmyndare, som skall hava vårdna­
den om det. Varder eljest förordnat att vårdnaden skall tillkomma alle­
nast den ene av föräldrarna, vare han ock förmyndare.

12 kap.

1 i'' Förmynderskap för underårig skall inskrivas, då fader eller mo­

der avlider eller då dessförinnan egendom, som skall stå under för­
myndarens förvaltning, annorledes än genom upptagande av lån till­
faller den underårige eller någon rättens åtgärd vidtages i fråga som

rör förmynderskapet.

Inskrivningen skall ske hos rätten i den ort, där den som utövar för­

mynderskapet har hemvist inom riket eller, om inskrivningen föranledes
av att fader eller moder som ensam utövat förmynderskapet avlidit, där
denne senast haft sådant hemvist. Hava föräldrar till barn i äktenskap,

som utöva förmynderskapet gemensamt, skilda hemvist, skall inskriv­

ningen ske där fadern har hemvist eller, om den föranledes av fråga om
modems entledigande från förmynderskapet, där hon har hemvist. Fin­

nes ej domstol som efter vad ovan stadgas är behörig att verkställa in­

skrivningen, skall denna ske vid Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

" Förutvarande 4 kap. 8 § upphävd genom 1970: 840.

^ �n dringen innebär att tredje stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1969: 799.

1971

\

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.