SFS 1973:802

730802.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 16 november 1973.

SFS 1973:802

Utkom från trycket

den 27 no v. 1973

Kungl. Majrt förordnar med riksdagen^ i fråga om föräldrabalken^

dels att 8 kap. skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 6 §, 7 kap. 2 och 7 §§, 20 kap. 6,

11, 28 och 38 §§ samt 21 kap. 5 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 3 kap. skall införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, av ne­

dan angivna lydelse.

3 kap.

2 §3 Erkännande av faderskapet till barn utom äktenskap sker skriftli­
gen. Erkännandet skall bevittnas av två personer och skriftligen godkän­
nas av barnavårdsnämnden samt av modem eller särskilt förordnad för­

myndare för barnet. Har barnet uppnått myndig ålder, skall erkännan­

det i stället godkännas av barnet självt. Erkäimande kan ske även före
barnets födelse.

Bamavårdsnänmden får lämna sitt godkännande endast om det kan

antagas att mannen är fader till barnet.

Visas sen are att mannen ej är fader till barnet, skall rätten förklara,

att erkännandet saknar verkan.

4

Det åligger barnavårdsnämnden att sörja för att faderskapet tiU

bam utom äktenskap fastställes, om den som har vårdnaden om barnet

är kyrkobokförd i riket eller eljest vistas här. Barnavårdsnämnden skall
sörja för att faderskapet till annat bam utom äktenskap fastställes, om
vårdnadshavaren begär det och barnet är svensk medborgare.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid fastställande av faderska­

pet till bam utom äktenskap i fall som avses i första stycket meddelas i

särskild lag.

5 § Uppgiften att sörja för att barnets börd fastställes åvilar bama­

vårdsnänmden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet är
kyrkobokförd. �r vårdnadshavaren ej kyrkobokförd i riket, åvilar upp­

giften bamavårdsnämnden i den kommun där han vistas eller, om han
ej vistas i riket, barnavårdsnämnden i Stockholm.

6 § Inträder ändring i förhållande som anges i 5 § sedan bamavårds­

nämnden inlett utredning för att få bamets börd fastställd, är nänmden

ändock skyldig att slutföra utredningen.

Prop. 1973:100, LU 25, rskr 28 8.

Senaste lydelse av 8 kap. 3 § 1969: 617

8 kap. 4 § 1969: 617

8 kap. 6 § 1969: 617

8 kap. 7 § 1969: 157

8 kap. 10 § 1971: 305

Senaste lydelse 1969: 617.

Senaste lydelse 1969: 617.

1623

¬

background image

SFS 1973: 802

Baraavårdsnämnden kan förordna att ärendet skall överflyttas till

barnavårdsnämnden i annan kommun, om det skulle avsevärt underlätta

utredningen. Om sådant beslut skall den andra barnavårdsnämnden
ofördröjligen underrättas.

Talan mot barnavårdsnämnds beslut enligt andra stycket föres hos

länsstyrelsen genom besvär. Mot länsstyrelsens beslut föres talan hos
kammarrätten genom besvär.

6 kap.

6 § Gör en av föräldrarna sig skyldig till grovt missbruk eller till grov

försummelse vid vårdnadens utövande, eUer är han hemfallen åt missbruk

av rusgivande medel, eller för han ett lastbart liv, eller är han till följd
av frånvaro, sjukdom eUer annan orsak för längre tid förhindrad att
deltaga i vårdnaden, äge rätten på ansökan av den andre eller på anmä­
lan av allmän åklagare eller barnavårdsnämnd förordna, att vårdnaden

skall tillkomma allenast den andre. Inträffar sådant fall i fråga om bägge
föräldrarna, äge rätten överflytta vårdnaden å särskilt förordnad för­

myndare.

7 kap.

2 § I kostnaden för barnets underhåll tage envar av föräldrarna del ef­

ter sin förmåga.

Fader eller m oder, som ej har vårdnaden om barnet, skall betala un­

derhållsbidrag. Tillkommer vårdnaden om barn i bestående äktenskap
endast den ene av föräldrarna och leva de ej efter domstols beslut eller
eljest på grund av söndring åtskilda, gälle dock vad i 5 kap. giftermåls-
balken stadgas.

Det åligger barnavårdsnämnd, som enligt 3 kap. 4 § skall sörja för att

faderskapet till barn utom äktenskap fastställes, att tillse att barnet tillför­
säkras underhåll.

1624

7 § Avtal angående fullgörande för framtiden av underhållsskyldighet
som ovan sägs utgöre ej hinder för den underhållsberättigade att göra

gällande rätt till högre underhållsbidrag.

Gäller avtalet underhåll enligt 1 § till barn utom äktenskap, vare det

dock bindande för den underhållsberättigade, om avtalet slutits genom
skriftlig, av två personer bevittnad handling och godkänts av barna­
vårdsnämnden. Har modem vårdnaden om barnet, äge hon sluta avtal
som nu sagts, ändå att hon ej uppnått myndig ålder. Innefattar avtalet
åtagande att till barnets underhåll utgiva visst belopp en gång för alla,

skall beloppet betalas till baraavårdsnämnden, och varde med beloppet
så förfaret som i 4 kap. 6 § sägs med avseende å där nämnt engångsbe­
lopp.

Avtal angående underhäll till bara må slutas jämväl före barnets

födelse.

'"⬢jr--?

¬

background image

20 kap.

SFS 1973: 802

6

I ärende om antagande av adoptivbarn skall rätten inhämta upp­

lysningar om barnet och sökanden ävensom huruvida vederlag eller
bidrag till barnets underhåll är givet eller utfäst. Har barnet ej fyllt ader-

ton år, skall yttrande inhämtas från barnavårdsnämnden i den kommun
där sökanden är kyrkobokförd och från barnavårdsnämnden i den kom­
mun där den som har vårdnaden om barnet är kyrkobokförd.

Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen ej erfordras, varde

ändock hörd, där det kan ske. Vid adoption av adoptivbarn skall vad

nu sagts i stället gälla adoptanten eller, om make adopterat andra ma­

kens barn, envar av makarna. Finnes särskild förmyndare, vars sam­

tycke ej erfordras, skall ock han höras.

11 §ö I mål om underhåll till barn får modem, om hon har vårdnaden

om ba rnet, föra talan för barnet, även om hon ej uppnått myndig ålder.

�r särskild förmyndare för barnet förordnad, har han samma rätt att

föra talan för barnet. I fall som avses i 7 kap. 2 § tredje stycket får även

barnavårdsnämnden föra sådan talan. Var och en som kan föra talan

för barnet skall få tillfälle att yttra sig i målet.

Underhållsbidrag må bestämmas till olika belopp för särskilda delar

av underhållstiden.

Underhåll till barn må ej mot den underhållsskyldiges bestridande

bestämmas för tid efter det barnet fyllt aderton år, innan det kan tillför-

litligen bedömas, hu ruvida underhållsskyldighet föreligger därefter.

28

Ansökan om förmyndares förordnande eller entledigande eller

om annan rättens åtgärd med avseende å förmynderskap må, såframt

fråga ej är om ärende, varom i 9 kap. 2 a § eller i 29 § stadgas, göras,
förutom av överförmyndaren och förmyndare, av den omyndige själv,

om han fyllt sexton år, så ock av hans make och närmaste fränder. För­

myndare, som gjort sig skyldig till försummelse i vårdnaden om under-

årig, må entledigas jämväl på ansökan av allmän åklagare eller barna­

vårdsnämnd. Frågor som avses i denna paragraf skall ock rätten, när
anledning är därtill, upptaga utan att särskild ansökan blivit gjord.

Mot rättens beslut i ärende, varom i första stycket sägs, må talan

fullföljas, förutom av den som beslutet särskilt rörer, av envar som
äger göra ansökan efter vad nyss är sagt.

Mot beslut, varigenom det förelagts förmyndare att vid vite fullgöra

visst åliggande, må talan fullföljas allenast i samband med klagan över
rättens beslut om utdömande av vitet.

38 § I fråga om mål eller ärende, vari aUmän åklagare, barnavårds-

närand eller överförmyndare för talan, skaU v ad i 20 § lagen om infö­
rande av nya rättegångsbalken är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Första stycket gäller ej mål om underhåll till barn utom äktenskap.

Senaste lydelse 1970: 840.

° Sen aste lydelse 1969: 617.

' Senaste lydelse 1969:157.

1625

¬

background image

SFS 1973:802

21 kap.

5 §8 �r det uppenbart att förhållandena ändrats väsentligt sedan all­

män domstols dom eller beslut meddelades, kan länsrätten vägra verk­
ställighet, om det av hänsyn till barnets bästa är påkallat att fråga om

ändring beträffande vårdnad eller umgängesrätt prövas av allmän dom­

stol. Sådan fråga upptages av allmän domstol på ansökan av den som

varit part i ärendet hos länsrätten eller av barnavårdsnämnd.

Länsrätten får även i annat fall vägra verkställighet, om risk, som

ej är ringa, föreligger för skada på barnets kroppsliga eller själsliga

hälsa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1971: 305.

11

I!

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.