SFS 1974:236

740236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:236 Lag

Utkom från trycket

O*" ändring 1 f öfäldrabalken;

den 29 maj 1 974

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fr åga om föräldrabalken-

dels att 9 kap. 3 a § skall upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 1 och 5 §§, 6 kap. 1, 3, 4 och 12 §§, 9 kap. 1 och 2 §§

samt 10 kap. 1 § skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1974:44, LU 12, rskr 169.

544

^ Senaste lydelse av 9 kap. 3 a § 1973: 350.

¬

background image

SFS 1974:236

1 §' Man eller kvinna, som fyllt tjugufem år, må med rättens tillstånd

antaga adoptivbarn. Rätt att antaga adoptivbarn tillkommer även den

som fyllt aderton men ej tjugufem år, om adoptionen avser eget barn,

makes barn eller makes adoptivbarn eller om synnerliga skäl eljest
föreligga.

5 §'' Utan eget samtycke må den som fyllt tolv år ej adopteras; dock

må, utan hinder av att samtycke ej föreligger, adoption ske av den som

är under sexton år, därest det kan antagas lända honom till skada att

han tillfrågas.

Den som ej fyllt aderton år må ej adopteras utan föräldrarnas

samtycke. Moderns samtycke skall hava lämnats sedan hon hunnit till­

räckligt återhämta sig efter nedkomsten. Vid a doption av adoptivbarn

skall i stället inhämtas samtycke av adoptanten eller, om make

adopterat andre makens barn, av makarna.

Samtycke fordras ej av den som är sinnessjuk, sinnesslö, utan del i

vårdnaden eller å okänd ort. �r sådant fall för handen beträffande
envar av dem som enligt andra stycket skall samtycka till adoptionen,

skall i stället samtycke inhämtas från barnets förmyndare.

Den som är förklarad omyndig må ej adopteras utan förmyndarens

samtycke.

6 kap.

1

Barn i äktenskap står under föräldrarnas vårdnad enligt vad

nedan sägs till dess det fyllt aderton år eller ingått äktenskap.

3

Föräldrarna skola utöva den uppsikt över barnet som är er­

forderlig med hänsyn till ba rnets ålder och övriga omständigheter.

4 § Hava föräldrarna låtit barnet taga tjänst eller annat arbete, vari­
genom barnet blivit i stån d att försörja sig, äge barnet, sedan det fyllt
sexton år, själv uppsäga avtalet ävensom sluta avtal om annat arbete av

liknande art.

Avtal, som barnet slutit efter vad i första stycket sägs, äge för­

äldrarna häva, om det må anses erforderligt med hänsyn till barnets

uppfostran eller välfärd. Har avtalet hävts, äge barnet ej därefter själv

sluta arbetsavtal.

I fråga om verkan av avtal, som barnet slutit utan erforderligt

samtycke, stadgas i 9 kap.

12 §' Barn utom äktenskap står under moderns vårdnad till dess det

fyllt ad erton år eller ingått äktenskap. På an sökan av fadern skall dock

^ Senaste lydelse 1970:840.

⬢' Senaste lydelse 1970:840.

5 Senaste lydelse 19 69:157.

^ Senaste lydelse 1969:157. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1973:646.

545

35�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:236

rätlen överföra vårdnaden till honom, om det finnes skäligt med hän­

syn till barnets bästa. �ro föräldrarna ense, att vårdnaden skall
överföras till fadern, skall rätten på anmälan besluta i enlighet därmed,
om det ej är uppenbart stridande mot barnets bästa.

Inträffar i fråga om den av föräldrarna som har vårdnaden om

barnet sådant fall som avses i 6 § eller dör han, skall rätten på ansökan

av den andre eller pä anmälan av allmän åklagare eller barnavårds­

nämnd förordna den andre att utöva vårdnaden, såvida ej denna med

hänsyn till ba rnets bästa finnes böra anförtros åt särskilt förordnad för­

myndare.

Vad i 2-4 och 10 §§ stadgas med avseende på vårdnad om barn i

äktenskap skall äga motsvarande tillämpning beträffande barn utom

äktenskap.

9 kap,

1

Den som är under aderton år (underårig) är omyndig och äger

icKe själv råda över sin egendom eller åtaga sig förbindelser i vidare
mån än som följer av vad som skall gälla på grund av lag eller villkor

vid förvärv genom gåva eller testamente.

2 §9 Om rätt för underårig att själv taga tjänst eller annat arbete

stadgas i 6 k ap.

10 kap.

1

Den som fyllt aderton år skall av rätten förklaras omyndig;

1. om han på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan

rubbning av själsverksamheten är ur stånd att vårda sig eller sin

egendom;

2. om han genom slöseri eller annan grov vanvård av sin egendom

eller eljest genom otillbörligt förfarande med avseende å egendomen

äventyrar sin eller sin familjs välfärd;

3. om han är hemfallen åt missbruk av r usgivände medel och i följd

därav icke kan vårda sig eller sin egendom; eller

4. om han på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, lyte,

oerfarenhet eller annan orsak behöver annans bistånd i vården av sina
angelägenheter och av sådan anledning själv begär att bliva förklarad
omyndig eller samtycker därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974 .

546

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(J u st i ti ed epartem ont e t)

® Senas te lydelse 1969:157.

' Senaste lydelse 1969:157. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

Senaste lydelse 1969:157.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.