SFS 1973:350

730350.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^"5- J ⬢ .

SFS 1973:350

om andrmg i foräldrabalken;

utkom från (rycket

?iven Stockholms slott den 2 5 maj 1973.

den 12 juni J973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

Och Vcndes Konung, göra veterligtr att Vi, med riks-

3ficn', funnit gott förordna, att 9 kap. 3 a § foräldrabalken skal) ha

nedan angivna lydelse.

9 Itap.

^ 3 §- Underårig, som har fyllt aderlon år, får själv upptaga statligt

syftar till att bereda honom hjälp till utbildning eller bosättning,

far själv råda �ver medel, som uppburits på grund av sådant län

såsom statligt bidrag till hans utbildning. Detsamma gäller avkast-

'^'ngen av sådana medel och vad som trä.tt i deras ställe. I fråga om

c

SfU 17, rskr 240.

lenaste lydelse 1969; 157.

657

^2-Srsi973

¬

background image

CK 1«73- 350

rält för förmyndaren att omhändertaga egendomen äger 3 §

Stycket motsvarande tillämpning.

I

Första stycket gäller ej studiehjälp enligt studiestödslagen (1973; 349)

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt efterrätta. Till y i,ef.

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V ari
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.