SFS 1973:646

730646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 646

Utkom från trycket

den 4 ju li 1973

1314

Lag

om ändring i föräldrabalken;

given Stockholm slott den 5 juni 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 6 kap. 7 och 12 §§, 7 kap. 9 § samt

11 kap. 1 § föräldrabalken skall ha nedan angivna lydelse.

6 kap.

7 § Leva föräldrarna på grund av söndring åtslcilda, har rätten på

ansökan av endera att förordna, vilken av dem skall hava vårdnaden

om barnen eller, om ej alla barnen böra stå under den cnes vårdnad,
huru de skola fördelas mellan föräldrarna. Äro föräldrarna ense, give

rätten sitt beslut i överensstämmelse med vad de önska, såframt det ej

är uppenbart stridande mot barnens bästa; åsämjas de ej, bestämme

1 Prop. 1973: 32, LU 2 0, rskr 256.

¬

background image

rätten efter vad med hänsyn till barnens bästa finnes skäligt. Finnes

SFS 1973: 646

med hänsyn till barnens bästa uppenbart, att ingendera av föräldrarna

bör utöva vårdnaden, skall denna anförtros åt särskilt förordnad för­
myndare.

Domes till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna, meddele rätten till­

lika förordnande angående vårdnaden om barnen; och skall därvid vad

i första stycket är stadgat äga motsvarande tillämpning.

12 §2 Barn utom äktenskap står under modems vårdnad till dess det

fyllt tjugu år eller ingått äktenskap. På ansökan av fadern skall dock

rätten Överföra vårdnaden till honom, om det finnes skäligt med hänsyn

till barnets bästa. Äro föräldrarna ense, att vårdnaden skall överföras

till fadern, skall rätten på anmälan besluta i enlighet därmed, om det ej

är uppenbart stridande mot barnets bästa.

Inträffar i fråga om den av föräldrarna som har vårdnaden om bar­

net sådant faU som avses i 6 § eller dör han, skall rätten på ansökan av

den andre eUer p å anmälan av allmän åklagare eller barnavårdsnämnd
förordna den andre att utöva vårdnaden, såvida ej denna med hänsyn

till barnets bästa finnes böra anförtros åt särskilt förordnad förmyn­
dare.

Vad i 2—4 o ch 10 §§ stadgas med avseende på vårdnad om barn i

äktenskap skall äga motsvarande tillämpning beträffande barn utom äk­

tenskap.

7 kap.

9 § Är avtal, som makar med avseende å förestående äktenskapsskill­
nad slutit om underhåll till barn, uppenbart obilligt för ena maken,
må avtalet på hans talan av rätten jämkas. Har talan ej väckts inom

ett år f rån det äktenskapsskillnaden meddelades, är rätten till talan för­
lorad.

11 kap.

1

För underårigt barn i äktenskap vare föräldrarna förmyndare.

Dör en av fö räldrarna, eller kan någon av dem enligt 4 § icke vara för­
myndare, eller varder någon av dem entledigad från förmynderskapet,
vare den andre barnets förmyndare.

Domes till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna, vare den barnets

förmyndare, som skall hava vårdnaden om det. Varder eljest förord­

nat att vårdnaden skall tillkomma allenast den ene av föräldrarna, vare

han ock förmyndare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.
2. Domes efter ikraftträdandet till återgång eller hemskillnad enligt

bestämmelserna i giftermålsbalken i dess lydelse före den 1 januari
1974, skall vad i 6 kap. 7 § andra stycket är föreskrivet om förordnande
angående vårdnaden om barn när det dömes till äktenskapsskillnad äga
motsvarande tillämpning.

2 Senaste lydelse 1969: 157.

" Senaste lydelse 1971: 870.

1315

'•

f.'

A •

i

k' •

;V''

> i

¬

background image

SFS 1973: 646

3. I fråga om avtal, som slutits med avseende på förestående åter ­

gång av äktenskap eller hem skillnad eller som ingåtts under hemskill­

nad, tillämpas 7 kap. 9 § i dess äldre lydelse. Detsa mma gäller avtal

som i annat fall slutits före ikraftträdandet med avseende på förestå­

ende äktenskapsskillnad.

Det alla som ved erbör hava sig hö rsamligen att efterrätta. Till ytte r­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vår t

j |

i

kungl. sigill bekräfta låtit.

i i (jl

Stockholms slott den 5 juni 1973.

o!

i P

f!

•I t

'•( i

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

I I i

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.