SFS 1979:241

790241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:241

om ändring i föräidrabalken;

utkom från trycket

den 22 maj 1979

utfärdad den 10 maj 1 979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 kap. 11 § föräldrabalken skall

ha nedan angivna lydelse.

11

Beträffande parts skyldighet att ersätta motparts kostnader i ärende

enligt detta kapitel äga ulsökningslagens bestämmelser om kostnader i

utsökningsmål hos öve rexekutor motsvarande tillämpning.
' Prop. 1978/79:90. JuU 30, rskr 268.

^Senaste lydelse 1971:305.

.537

¬

background image

SFS 1979:241

\

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra

punkten, hämtning eller omhändertagande av barn och läkarundersökning

betalas av allmänna medel.

Den som har hand om barnet får tillerkännas ersättning och förskott i

anledning av kostnad för resa och uppehälle i sa mband med inställelse vid

läkarundersökning enligt 10 §. Härvid äger 15 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) motsvarande tillämpning.

Fråga om ersättning enligt andra och tredje styckena prövas av läns­

rätten.

Denna lag träder i kra ft den 1 janua ri 1980.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.