SFS 1979:122

790122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:122

Utkom från trycket

den 3 april 1979

354

Lag

om ändring i föräldrabalken;

ulfärdad den 22 mars 197 9.

' Prop. 1978/79:67, LU 11. rskr 190.

^ Balken omtryckt senast 1978:853.

iffinii

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 3 § föräldrabalken" s kall

ha nedan angivna lydelse.

6 kap.
3 § Värdnadshavare skall utöva den uppsikt över barnet som är er forder­

lig med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter.

Barnet får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränk ande

behandling.

-is

'⬢i:

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I juli 197 9.

SFS 1979:122

i

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

tife

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.