SFS 1981:26

810026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:26

Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring i föräldrabalkcn;

den 27 januari 1981

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs i fråga om f öräldrabalken'^

dels att i 1 kap. 4 §, rubriken till 2 kap ., 2 kap. 1 -9 §§, 3 kap. 5-8, 11

och 12 §§, 4 kap. 6 och 10 §§, 6 kap. 9, 10 och 10 a §§, 7 kap. 7, 11 och

14 §§, 11 kap. 17 §, 2 0 kap. 9 § samt 2 1 kap. 2, 5, 8 och 9 §§ ordet "barna­
vårdsnämnd" i olika böjningsformer skall bytas ut mot " socialnämnd" i

motsvarande form,

dels att i 21 kap. 2, 8 och 9 §§ ordet "barnavården" skall bytas ut mot

"socialtjänsten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 2.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1979/80:1. SoU 1980/81:15. rskr 130.

38

== Lagen omtryckt 1978:853.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.