SFS 1981:781

810781.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:781

om ändring i föräldrabalken;

utkom fiäo trycket

den 7 september 1981

Utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 21 kap. 11 § föräldrabalken^ skall

ha nedan angivna lydelse.

21 kap.

11

Länsrätten fär, enligt vad som är skäligt, förordna att den ena par­

ten skall ersätta motpartens kostnader i ett ärende enligt detta kapitel.

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra punk­

ten, hämtning eller omhändertagande av barn och läkarundersökning beta­
las av allmänna medel.

' Prop. 1980/81; 84, LU 24, rskr 351.

^ Balken omtryckt 1978: 853.

I559

^ Senaste lydelse 1979:241.

¬

background image

SFS 1981:781

Den som har hand om barnet får tillerkännas ersättning och förskott i an­

ledning av kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelse vid lä­

karundersökning enligt 10 §. Härvid äger 15 § förvaltningsprocesslagen

(1971: 291) motsvarande tillämpning.

Fråga om ersättning enligt andra och tredje styckena prövas av länsrät­

ten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens v ägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

j

(Justitiedepartementet)

(d
t

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.