SFS 1981:1336

811336.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1336

Utkom från trycket

den 29 december 1981

Lag

om ändring i föräidrabalken;

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 kap. 8 § föräidrabalken^ skall

ha nedan angivna lydelse.

16 kap.

8 § Innehåller förteckning över omyndigs egendom uppgift å tillgångar
som på grund av giftorätt, arv, testamente eller gåva tillfallit den omyndi­
ge, eller upptager årsräkning eller sluträkning sådana tillgångar, om vilka

uppgift förut ej lämnats, skall vid fö rteckningen eller räkningen fogas be­
sannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvo­

brev, om sådant finnes, så ock av bouppteckning, där den ej förut ingivits
till överförmyndaren. Är handling, varom nu sagts, av vidlyftig beskaffen­
het, må avskriften lämnas allenast i erforderliga delar.

Upptager förteckning, årsräkning eller sluträkning värdehandlingar som

ej äro nedsatta hos riksbanken eller annan bank efter vad i 15 kap. stadg as,

2548

' Prop. 1981/82:66. LU 1 6, rslcr 88.

Balken omtryckt 1978: 853.

¬

background image

skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg av två personer, att vär-

SFS 1981:1336

déhandlingarna finnas i förmyndarens förvar. Innestå medel hos bank,
skall genom bevis frå n banken styrkas hur mycket som innestår, så ock i

vad mån fö rbehåll gjorts at t medlen må uttagas utan överförmyndarens

samtycke.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.