SFS 1982:1259

821259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1259

Utkom från trycket

den 30 december 1982

Lag

om ämdirmg 5 fönräMraballkee;

utfärdad den 22 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 4 § föräldrabalken^ skall

ha nedan angivna lydelse.

IS kap.

4 § Den omyndiges penningmedel skall göras räntebärande.

Förmyndaren får för sådant ändamål

1. inköpa obligationer,
2. förvärva sådana skuldförbindelser i övrigt med en löptid på mer än ett

år som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa eller av kreditaktiebolag, med undantag för
förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning
först efter utfärdarens övriga fordringsägare,

3. förvärva fordran som skrivs in eller har skrivits in i statsskuldboken,
4. låna ut medlen mot säkerhet av panträtt i fast egendom,

5. i den omyndige s namn sätta in medlen hos bank, eller

3014

' Prop. 1982/83:62, LU 14, rsl cr 124.

^ B alkcn omtryckt 1978:853.

¬

background image

6. låta medlen stå kvar hos försäkri ngsbolag efter överenskommelse

SFS 1982:1259

med bolaget.

Regeringen meddelar närmare bestämmelser om de obligationer som får

förvärvas, om beskaffenheten av den säkerhet mot vilken den omyndiges

medel får lånas ut samt om de räknin gar på vilk a medlen får sättas in på
bank eller stå kvar hos försäkringsbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Edvard Nilsson

(Justitiedepairtementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.