SFS 1983:397

830397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:397

om ändring i föräldrabalken;

utkom från trycket

den 7 juni 1983

utfårdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 6 § och 7 kap. 7 § föräldra­

balken^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.
6

Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum.

Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökan­
den har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med

hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns

särskild anledning till adop tionen.

Ansökningen får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller

utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till ba rnets under­
håll. Underhållsbidrag i form av engångsbelopp är dock inte hinder för

tillstånd till adoptionen, om beloppet har inbetalts till socialnämnden i den

församling där adoptanten är kyrkobokförd eller om det till nämnden har

utfärdats en förbindelse på beloppet, vilken har godkänts av sökanden och
nämnden. För det belopp som har inbetalts till nä mnden skall genom dess

försorg hos ett svenskt försäkringsbolag inköpas en efter underhållsskyl­

digheten anpassad livränta åt barnet, om inte avtalet hindrar det eller

nämnden finner att beloppet kan användas på något annat lämpligt sätt för

barnets underhåll.

Ett avtal om ersättning eller underhåll, som borde ha medfört att ansök­

ningen avs logs om rätten hade känt till av talet, är utan verkan även om

ansökningen bifalls.

7 kap.

7 §'' Underhållsbidrag betalas i förskott för kalendermånad.

Avtal om att underhållsbidrag för framtiden skall betalas med ett en­

gångsbelopp eller för längre perioder än tre månader är giltigt endast om
avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer. Är barnet under arton år

' Prop. 1982/83:127, SfiJ 24, rskr 342.

Balken omtryckt 1978:853.

' Senaste lydelse 1981:363.

" Senaste lydelse 1981:26.

857

¬

background image

SFS 1983:397

skall avtalet dessutom vara godkänt av socialnämnden i kommun där
barnet eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt eller, om ingen av dem

är varaktigt bosatt i riket, av socialnämnden i Stockholm.

Rätten får bestämma annat betalningssätt än som anges i första stycket,

om det finns särskilda skäl.

Underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp skall betalas till social­

nämnden om barnet är under arton år. I fråga om sådan betalning tillämpas

4 kap. 6 § andra stycket tredje meningen.

Betalning i strid mot denna paragraf medför inte befrielse från skyldighe­

ten att betala underhållsbidrag på föreskrivet sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.