SFS 1983:47

830047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:47

Utkom från trycket

den 15 februari 1983

Lag

om ändring i föräldrabaiken;

utfärdad den 3 februari 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap., II kap. 8 och 17 §§, 13

kap. 8 § och 21 kap. 7 § föräldrabaiken^ s kall ha nedan angivna lydelse.

6 kap. Om vårdnad och umgänge

Inledande bestämmelser

1 § Barn har rätt till omv årdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall

behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för
kroppslig bestraffning eller annan krä nkande behandling.

2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte

rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade förmyn­

dare. Vårdnaden om ett barn bes tår till dess att barnet fyller arton år eller
dessförinnan ingår äktenskap.

154

' Prop. 1981/82: 168. LU 198 2/83; 17, rskr 198 2/83; 131.

^Balkan omtryckt 1978; 853. Senaste lydelse av 6 kap. 10 a § 1981:26.

¬

background image

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga

SFS 1983:47

förhållanden och skall se till att b arnets behov enligt 1 § bl ir tillgodosedda.

Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som
behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter

samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbild-

ning.

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns

bestämmelser 19-16 kap.

Vårdnadshavare
3 §' Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om

dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår

föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunk­

ten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade förmyndare.

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även

därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vård­
naden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter domen på

äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, skall rätten i
domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam.

4 § Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill
föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda
förordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är

uppenbart oförenlig med barnet s bästa.

Har förordnande om vårdnaden inte meddelats tidigare, kan föräldrarna,

i stället för att göra ansökan till rätten, efter anmälan av dem båda till
pastorsämbetet få gemensam vårdnad genom registrering, under förutsätt­
ning att föräldrarna och barnet är svenska medborgare.

5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och vill någon av dem
att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skal) rätten på talan av en

av dem eller båda anför tro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna efter

vad som är bäst för barnet. Rätten kan också i mål om äktenskapsskil lnad
utan yrkande förordna om vårdnaden enligt vad som nu har sagts, om

gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med b arnets bästa.

6 § Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill den
andre at t vårdnaden flyttas över till honom eller henne, skall rätten på
talan av denne eller båda föräldrarna anförtro vårdnaden åt den andra
föräldern, om detta är bäst för barnet.

7 § Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig
skyldig till missbruk eller för summelse eller i övrigt brister i omsorgen om

barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveck­

ling, skall rätten besluta om ändring i vårdnad en.

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sägs i

första stycket en av dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra

^ Senaste lydelse 1979: 122.

155

¬

background image

SFS 1983:47

föräldern ensam. Brister också denne i omsorgen om barnet på det sätt

som sägs i första styc ket, skall rätten flytta över vårdnaden till en eller två

särskilt förordnade förmyndare enligt 13 kap. 8 §.

Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i fall som

avses i första stycket flytta över vårdnaden till den and ra föräldern eller,

om det är lämpligare, till en eller två särskilt för ordnade förmyndare enligt

13 kap. 8 §.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på talan av

socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om äktenskapsskillnad

mellan föräldrarna eller i annat mål som avses i 5 eller 6 §.

8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i anna t enskilt hem

än föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det rådande
förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som

har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa

att såsom särskilt förordnade förmyndare utöva vårdnaden om barnet.

Frågor om �verflyttning av vårdnaden enligt för sta stycket prövas på

talan av socia lnämnden.

9 §'' Slår barnet under vårdnad av båda föräldrarna och dör en av dem,

tillkommer vårdnaden den andre ensam.

Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och dör denne,

skall rätten på ansökan av den andre eller på anmälan av socialnämnden

anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en
eller två särskilt förordnade förmyndare enligt 13 kap. 8 §.

�r båda föräldrarna döda, utövas vårdnaden av barnets förmyndare.

10

Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade för­

myndare och vill någon av barnets föräldrar eller båda få vårdnaden

överflyttad till sig, skall rätten besluta efter vad som är bäst för barnet.

Rätten får flytta över vårdnaden till f öräldrarna gemensamt endast om
föräldrarna är ense om det.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt fö rsta stycket prövas på

talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden.

Vårdnadens utövande

11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor s om

rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt

med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnet s
synpunkter och önskemål.

12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men

endast om vårdnadshavaren samtycker till a vtalet. Barnet får självt säga

upp avtalet och, om b arnet har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala

om annat arbete av liknande art.

Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar ver­

kan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skol-

156

"Senaste lydelse 1981:26.

' Senaste lydelse 1981: 26.

¬

background image

gång. Har vå rdnadshavaren sagt up p avtalet av detta sk äl, får b arnet inte

SFS 1983:47

därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke.

Om verkan a v att barnet ensamt har träffat avtal om arb ete utan att ha

rätt till det finns bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§.

13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som

sägs i 11 eller 12 § gälla dem tillsammans.

�r en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan

orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan

olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock

inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte
barnets bästa uppenbarligen kräver det.

14 § Om rätten för barn och vårdnadshavare att fa stöd och hjälp hos

socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstla gen (1980:620). Social­

nämnden fö rmedlar kontakter med medlare och andra rådgivande sam­

hällsorgan.

Umgänge

15 § Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av

umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon

annan som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av en

förälder som inte är vårdnadshavare, beslutar rätten på talan av denna

förälder i frågan om umgänge efter vad som är bäst för barnet.

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av någon

annan än en förälder, beslutar rätten på talan av socialnämnden i frågan om

umgänge efter vad som är bäst för barnet.

Förfarandet i mål och ärenden om vårdnad eller umgänge

16 § Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräld­

rar som inte är gifta med v arandra görs hos pastorsämbetet i den försam­
ling där barnet är kyrkobokfört. Anmälan skall göras skriftligen av båda

föräldrarna.

Beslut av pastorsämbetet får överklagas hos domkapitlet genom besvär.

Domkapitlets beslut får överklaga s hos kammarrätten.

17 § Frågor om vårdnad eller umgänge t as upp av rätten i den ort där

vårdnadshavaren eller någon av vårdna dshavarna har sitt hemvist. Sådana

frågor kan tas upp även i samband med äktenskapsmål. Om det i nte finns

någon behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt.

Frågor om vårdnad som avses i 4 -8 och 10 §§ samt frågor om umgänge

som avses i 15 § handläggs i den ordning som är föreskriven för tvistemål.
Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och är
föräldrarna överens i saken, kan de dock anhängiggöra saken genom

ansökan.

I mål om vårdnad kan underhållsbidrag för barnet yrkas utan stämning.
Dom i mål om vårdnad eller umgänge får meddelas utan huvudförhand­

ling, om parterna är överens i sake n.

157

¬

background image

SFS 1983:47

18 § Rätlen skall se till att frågor om vårdnad och umgä nge blir tillbörligt

utredda.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad eller umgänge ska ll

socialnämnden höras eller, om det är tillräckligt, beredas tillfälle att yttra
sig.

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är

uppenbart att barnet inte kan ta s kada av att höras.

19 § Om samtal i syfte att nå enighet i fråga om vårdnad eller umgänge

har inletts mellan parterna genom socialnämndens eller något annat organs

försorg, kan rätten, om någon av parterna begär det och fortsatta samtal

kan antas vara till nyt ta, förklara att målet skall vila under en viss tid. Om

det finns särskilda skäl, kan rätten förlänga denna tid.

20 § I mål eller ärende n om vårdnad eller umgänge kan r ätten, för tiden

till dess att det föreligger ett avgörande som har vunnit laga kraft, förordna

om vårdnad eller umgänge efter vad rätten finner skäligt.

Förordnande enligt första stycket kan på yrkande meddelas utan huvud­

förhandling. Innan förordnande meddelas skall motpa rten beredas tillfälle
att yttra sig över yrkandet. Rätten kan inhämta upplysningar från social­

nämnden i frågan. Ha r förordnande meddelats, skall rätten när målet eller

ärendet avgörs pröva om åtgärden skall bestå.

Förordnande som nu har näm nts går i verkställighet på samma sätt som

en dom som har vunnit laga kraft men kan när som helst återkallas av

rätten.

21 § I mål eller ärenden om vårdnad eller umgänge gäller i fråga om

rättegångskostnader andra och tredje styckena i stället för 18 kap. 1 -7 §§
rättegångsbalken.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. En part kan dock

förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad,

om han eller hon har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 eller

6 § rättegångsbalken eller om de t annars finns särskilda skäl.

Skall en part enligt andra stycket helt eller delvis ersätta motpartens

rättegångskostnad och har partens ställföreträdare, ombud eller biträde

förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalke n

och därigenom vållat kostnaden helt eller delvis, kan han eller hon fö rplik­

tas att tillsammans med parten ersätta kostnaden. Rätten kan besluta om

detta även om någon part inte yrkar det.

Denna paragraf tillämpas också när målet eller ärendet handläggs i högre

rätt.

158

11 kap.

8 § En förmyndare har rätt att på begäran bli e ntledigad från förmyndar­

skapet. Detta gäller dock ej, om förmynderskapet för en underårig utövas
av föräldrarna eller en av dem och särskilda skäl talar mot att förmyn daren
entledigas.

Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva

vårdnaden om ett barn och vill någon av förmyndarna att vårdnaden inte

¬

background image

längre skall vara gemensam, skall rä tten på ta lan av en av dem eller båda

SFS 1983:47

anförtro vårdnaden om barnet åt en av dem efter vad som är bäst för

barnet.

17

Ansökan om förordnande eller entledigande av en förmyndare får

göras, förutom av överförmyndaren och förmyndare, av den omyndige

själv, om d enne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make och

närmaste släktingar. En förmyndare som inte längre är lämplig att utöva
vårdnaden om en underårig får entledigas även på ansökan av socialnämn­

den. Frågor som avses i den na paragraf skall rätten också ta upp själv­

mant, när anledning förekommer till det.

I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör omyndig som

fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Mot rä ttens beslut i är ende som avses i för sta stycket får talan föras,

förutom av den som beslutet särskilt rör, av var och en som har rätt att
göra ansökan.

13 kap.
8 § Har en omyndig flera förmyndare, skall de, såvitt rör egendomen, ha

hand om förmy nderskapet gemensamt. Rätten kan dock förordna att till­

gångarna skall för förvaltning fördelas på visst sätt mellan dem eller att

vissa tillgångar skall f örvaltas av en förmyndare ensam. Den som ensam
råder över vissa tillgångar får också ikläda den omyndige sådana förbin­

delser som faller inom området för dessa tillgångars förvaltning.

Står en underårig inte under vårdnad av någon förälder och har flera

förmyndare förordnats, skall vårdnaden utövas av den bland förmyndarna
som rätten utser därtill. Rätten kan också utse två förmyndare att gemen­

samt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller bor tillsammans

under äktenskapsliknande förhållanden. Den ell er de som har anförtrotts
vårdnaden k an, om det är lämpligt, av rätten befrias från skyldigheten att
delta i handhavandet av den omyndiges övriga angelägenheter. Har den
som är förklarad omyndig flera förmyndare, förordnar rätten en av dem att

ha den omsorg om myndlingens person som anges i 1 §.

Har en omyndig flera förmyndare och kan dessa ej enas i ett ären de som

rör den omyndiges egendom och som de skall besluta i, gäller den mening

som öv erförmyndaren biträder. �r det fråga om en åtgärd som kräver
överförmyndarens samtycke, kan samtycke ges till åtgärden även om
förmyndarna har olika mening. I såda na fall skall öv erförmyndaren dock

bereda medförmyndare tillfälle att yt tra sig innan överförm yndaren beslu­
tar i saken.

® Senaste lydelse 1981:26.

159

¬

background image

SFS 1983:47

21 kap.

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller också när föräldrar, adoptivföräldrar
eller särskilt förordnade förmyndare gemensamt har vårdnaden och en av
dem utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortfört eller kvarhåller barnet

samt den andre begär rättelse.

Denna lag träder i kraft den I jul i 1983.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som

har ersatts av bestämmelser i denna lag, tillämpas i stället de nya bestäm­

melserna.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.