SFS 1984:654

840654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:654

Utkom från trycket

den 3 juli 1984

1424

Lag

om ändring i föräldrabalken;

utfardad den 14 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 8 § föräldrabalken^ skall

ha nedan angivna lydelse.

15 kap.

8 § Aktier, obligationer, pantbrev, företagshypoteksbrev, skuldebrev

och andra sådana värdehandlingar skall, om sammanlagda värdet över­
stiger ett belopp motsvarande två gånger gällande basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän för säkring, i den omyndiges namn nedsättas i öppet

förvar hos riksbanken eller annan bank. Vill förmyndaren ta ut nedsatt

värdehandling, skall han söka överförmyndarens tillstånd. Sådant tillstånd

erfordras ej, där värdehandlingen endast skall genom bankens försorg
överföras till annan bank för att där nedsättas i öppet f örvar. De nedsatta

värdehandlingarna skall under överförmyndarens tillsyn vårdas i enlighet
med vad som före skrivs om vård om omyndigs värdehandlingar.

Vad sålunda om nedsättning av omyndigs värdehandlingar föreskrivits

skall ej äga tillämpning med av seende å bevis eller motbok rörande tillgo-

' Prop. 1983/84: 128, LU 36, rskr 413 .

^ B alken omtryckt 1983:485.

Ti

ö

¬

background image

dohavande å räkning hos bank, ej heller med avseende å bevis, som

SFS 1984:654

utfärdats om inskrivning i sta tsskuldboken eller Sveriges allmänna hypo-

teksbanks skuldbok eller skuldbok hos annan inrättning, som regeringen
bestämmer, såframt å beviset finnes antecknat, att inskrivningen skett med

förbehåll att kapitalbelopp å inskriven fordran eller därå utställd obligation

eller ock inskriven obligation eller å sådan obligation belöpande kapitalbe­
lopp ej må lyftas utan överförmyndarens tillstånd.

Premieobligationer, vilka utfärdats av staten, skola, såframt ej obliga­

tionerna äro nedsatta i öppet förvar hos bank eller överförmyndaren med­

giver undantag, inskrivas i statsskuldboken med förbehåll, varom i andr a
stycket sägs.

Utövar en förmyndare förmynderskap för flera omyndiga, skola vid

tillämpning av det i första stycket givna stadgandet de omyndigas värde­
handlingar sammanräknas.

Finnas omyndigs värdehandlingar, som skola förvaltas av förmyndaren,

i öppet fö rvar hos bank utan att hava nedsatts enligt bestämmelse i det ta

kapitel, skall å dem tillämpas vad i denna balk är stadgat om nedsatta

värdehandlingar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.